Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Checklistan / Checklistan: Så gör du en riskbedömning

Checklistan: Så gör du en riskbedömning

En viktig del av arbetsmiljöarbetet handlar om att förebygga. För att göra det gäller det att hitta de kritiska faktorerna och momenten – och att jobba systematiskt.
Här är en guide till hur man bedömer risker.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet består av tre huvuddelar – man ska undersöka arbetsmiljön, genomföra åtgärder samt följa upp verksamheten så att man förebygger ohälsa och olycksfall. I det första steget, att undersöka arbetsmiljön, är riskbedömning en central del. Det innebär att ta reda på varför olyckor uppstår.

I samband med riskbedömningen gör man prioriteringar och tittar på vilka risker som är viktigast
att åtgärda. Man föreslår också åtgärder. Omfattningen av det här arbetet beror givetvis på verksamheten. Men det är viktigt att de genomförs för hela verksamheten och att de ständigt hålls uppdaterade.

Riskbedömningar ska göras i takt med att det sker förändringar i organisationen, när till exempel ett arbetssätt förändras, arbetstagare börjar eller slutar eller att en viss teknik byts ut.
Bedömningen kan omfatta allt ifrån en enskild arbetsgrupp till hela verk-samheten. Och så här går det till:

Vilka är aktuella?

Kom igång med arbetet och planera vad som ska göras. Det är bra att utse en specifik arbetsgrupp som jobbar med uppgiften – den bör givetvis innehålla personer med erfarenhet, men det är även bra med personer som har ”utifrånperspektiv”.
Tänk på att: Skyddsombud och fackliga representanter ska också engageras i arbetet.

Se till att avgränsa

Viktigt steg som gör riskbedömningen hanterbar. Dela in efter saker som avdelning/enhet, tillverkningsprocess, arbetsuppgift eller arbetsmiljötema. Den indelning man gör bestämmer detaljeringsgraden i arbetet.
Tänk på att: Ju finare indelning desto högre detaljgrad.

Samla in information

Genomförs skyddsronder? Har riskfyllda förhållanden identifierats? Vilka olyckor har inträffat? Finns det information om alla kemikalier? Finns det arbetsinstruktioner? Finns det specifika regelkrav? Följs de?
Tänk på att: Fundera över vilken information som behövs för att hitta riskkällorna.

Identifiera riskkällor

Att hitta riskkällor (eller att identifiera risker) är den viktigaste delen av riskbedömningen. Fundera på vad som är farligt och vad som kan hända. För varje område som ska riskbedömas behöver man ofta göra en mer ingående beskrivning; för en arbetsuppgift, för en avdelning, för en förändring. Här finns det hjälp att tillgå.
Tänk på att: För detta finns det bra checklistor att hämta på tmf.se och prevent.se.

Ta hjälp av dem som kan

Vem kan farorna och belastningen vid maskinen, verktyget eller leanprocessen bättre än den som står där dagligen och som vet vad som brukar strula?
Tänk på att: Detta låter kanske självklart, men förbises ofta.

Värdera risken

Uppskatta graden av allvar och värdera risken för en olycka. Hur ofta kan det hända? Hur många kan skadas? Hur lång tid exponeras man? Hur allvarlig blir skadan? För att göra detta använder man en så kallad värdematris.
Den synar konsekvens och sannolikhet i fem nivåer. Konsekvensen handlar om hur allvarligt skadad man kan bli.
Sannolikheten beror på hur länge man utsätts för risken att skadas. Med denna värdering kan man ta ställning till vilka risker som kan tolereras och vilka som måste åtgärdas.
Tänk på att: Titta även vilka konsekvenser en olycka får för produktionen med stillastående maskiner.

Föreslå åtgärder

Fundera på hur risken kan åtgärdas och upprätta en handlingsplan. Här finns det en poäng att använda samma dokument som vid riskbedömningen. Några frågor att ta ställning till: Vilken effekt har åtgärden? Är den motiverad eller kan den skapa nya problem? Hur enkel är den att genomföra?
Tänk på att: Titta även på kostnader och tid när du föreslår åtgärder.

Av Cecilia Uhler

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen