Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Checklistan / Okategoriserade / Nya regler på arbetsmarknaden

Nya regler på arbetsmarknaden

Nya lagar och förordningar som ber.r arbetsmarknaden har nyligen trätt i kraft. Här är fyra att hålla extra koll på.

1

Nytt ansvar för arbetstagares lön i entreprenadkedjor

Den nya lagen innebär att en arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör i entreprenadkedjan. Ansvaret ska i första hand gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. I andra hand ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara. En arbetsgivare, en uppdragsgivare och en huvudentreprenör är skyldig att lämna viss information till en arbetstagare. Det ska vara möjligt att reglera frågan om entreprenörsansvar i kollektivavtal och att tillämpa ett sådant kollektivavtal i stället för det lagstadgade entreprenörsansvaret. Entreprenörsansvaret ska också tillämpas vid utstationering. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2019.

2

Karensavdrag ersätter karensdagen

Från den 1 januari 2019 ändrades sjuklönelagen på så sätt att ett karensavdrag infördes i sjukförsäkringen och ersatte dagens karensdag. Syftet är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Karensavdraget ska göras från och med den första dagen med sjuklön eller sjukpenning för den som inte omfattas av bestämmelserna om högriskskydd. Karens räknas inte längre per dag utan på en period som är 20 procent av en genomsnittlig arbetsvecka. Karensavdrag kan därmed behöva göras på mer eller mindre än en dag men inte med mer än vad som svarar mot 20 procent av en genomsnittlig arbetsvecka, beroende på när den anställde blir sjuk. På de flesta avtalsområden har parterna kommit överens om den närmare beräkningen av karensavdraget. För beräkning av karensavdraget hänvisas därför till respektive kollektivavtal.

3

Regelförenklingar inom familjepolitiken

Regelförenklingar görs inom föräldraförsäkringen. Även den blivande förälder som inte är gravid får rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården. En förälder får i vissa fall rätt till föräldrapenning för att delta vid barnets inskolning. Anmälningskravet tas bort för tillfällig föräldrapenning. Flera personer får rätt till tillfällig föräldrapenning för samma barn och tid om föräldrarna gör en utbildning som ordnas av en sjukvårdshuvudman för nyblivna föräldrar. De nya lagbestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019.

4

Digitalt inhämtande av uppgifter från företag[/dropcaps]

De nya bestämmelserna innebär att ett 70-tal utpekade myndigheter så långt det är möjligt ska använda sådana uppgifter om företag som finns tillgängliga inom statsförvaltningen. Detta gör att företag inte ska behöva lämna uppgifterna flera gånger. Myndigheterna ska också, när det är lämpligt, samordna sitt inhämtande av uppgifter från företag så att företagens uppgiftslämnande begränsas. När myndigheterna utvecklar system för inhämtande av uppgifter från företag ska systemen utformas så att företags uppgiftslämnande som huvudregel sker digitalt. Bestämmelserna syftar till att förenkla för företag. De nya lagbestämmelserna trädde i kraft den 1 oktober 2018

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen