Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Okategoriserade / Strategiskt / ”Vi behöver tydligare förutsättningar för branschens märkningar”

”Vi behöver tydligare förutsättningar för branschens märkningar”

Antalet miljömärkningar är en djungel och kan bidra till handelshinder. TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar hoppas att framtida märkningar harmoniserar bättre så att de på allvar hjälper både industrin och dess kunder att göra hållbara val.

STOCKHOLM

Robin Ljungar

Inom EU finns kring 400 olika miljömärkningar. EU-kommissionen tycker att det är alldeles för många och har inlett ett arbete för att harmonisera och standardisera märkningarna. Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Svenskt Näringsliv delar uppfattningen att det stora antalet märkningar skapar problem och verkar för att ta fram metoder som både underlättar handel mellan olika marknader och som förmår industrin att bli mer hållbar.

Robin Ljungar är TMF:s hållbarhetsexpert och ser påtagliga risker för industrin om inte märkningsmarknaden får tydligare förutsättningar.

– Det skapar problem för den fria rörligheten av produkter inom EU. Företag tar höjd för nationella märkningar, men måste också förhålla sig till vad som gäller i andra länder – det kan betyda handelshinder. Även nationellt är det problematisk då ett enskilt företag måste förhålla sig till en rad olika märkningar här i Sverige. Jag känner till företag som låtit bli att gå in i upphandlingar eftersom de inte har en specifik märkning som efterfrågas, trots att de uppfyller kraven för likvärdiga märkningar, säger Robin Ljungar som också kallar det en tillitsfråga för både företag och konsumenter:

– Risken är att det blir förvirrande och att producenter tappar förtroendet till miljöinformationens syften. Samma sak gäller för konsumenter och inköpare. Vi vill att industrins kunder ska göra mer hållbara val.

Vissa märkningar drivs av myndigheter, somliga som non-profit och andra är kommersiella. Robin Ljungar ser inga problem i att de olika varianterna finns, men har märkt att mängden märkningar kan skapa parallella universum.

– Det tjänar inte miljösyftet att vissa märkningar utesluter varandra för att den ena har med en viss enskild kemikalie och den andra märkningen inte har den, det där handlar mest om att profilera sin egen märkning. Det vi måste komma åt är de produkter som inte har någon märkning alls, inte skapa konflikter mellan två var för sig riktigt bra märkningar.

I dag kommer livscykelanalyser, LCA, mer och mer in i bilden. En LCA tar hänsyn till en produkts miljöpåverkan från att råvaran tas fram, genom produktion och bruksperiod till dess att den skrotas och går till deponi eller helt eller delvis återbrukas. Robin Ljungar tror att den här helhetssynen blir viktig för framtida märkningar.

– Dagens märkningar har mest riktat in sig på kemikalier, och det är bra. Men i den cirkulära ekonomin vill man få in livscykelperspektivet. Får vi fram metoder som bygger på och harmoniserar kring LCA har vi löst mycket, säger han.

I Sverige och internationellt har man använt sig av EPD (Environmental Product Declaration) för att för att redovisa resultat av livscykelanalyser. En EPD upprättas av det företag som tar fram en vara och innehåller information om produkten, deklarering av miljöprestanda, innehållsdeklaration samt information om genomförd granskning, regelverk och program. EU-kommissionen har tagit initiativ till en metod som liknar EPD, kallad PEF (Product Environmental Footprint), där företag ska kunna styrka sina miljöpåståenden.

När till exempel Boverket till årskiftet 2022 börjar ställa krav på klimatdeklarationer för nya byggnader vill man att EPD ska kunna användas som verifikat.. Delar av näringslivet vill också fortsätta arbeta med EPD i stället för det ännu inte färdigutvecklade PEF.

– EPD och PEF överlappar varandra och är bägge livscykelanalysmetoder. Om vi i framtiden använder oss av det ena eller det andra kanske inte är det viktigaste, vi vill ha system som bygger på internationellt erkända standarder och EN-standarder så att samma förutsättningar gäller överallt, säger Robin Ljungar.

EU:s gröna giv, Green Deal, har som mål att hållbara produkter ska bli norm på den europeiska marknaden. TMF och Robin Ljungar står bakom det målet.

– Svenska företag är bra på det här och har ett försprång gentemot andra länder, men då måste märkningar och metoder för att redovisa miljöpåverkan harmoniseras så att samma spelplan gäller för alla.

Så får du koll på märkningarna

Marknaden för miljömärkningar är enorm och som företagare kan det vara svårt att veta vilka man ska satsa på för sina produkter. För att bringa reda i miljödjungeln har TMF gjort en sammanställning med 21 märkningar för Träråvara, Byggmaterial, Certifiering av byggnader, Möbler & inredning och Textil samt de två livscykelanalysmetoderna EPD och PEF. Sammanställningen finns på TMF:s webb och kan laddas ner av medlemsföretag.

tmf.se/hallbarhetsmarkningar

TEXT PEDER EDVINSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen