Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Projektet ”Kliv På” förbereder branschen på miljökrav

Projektet ”Kliv På” förbereder branschen på miljökrav

I januari 2022 väntas Boverkets nya krav på klimatdeklarationer för nya byggnader träda i kraft, men hur redo är är.husföretagen? Just nu pågår projektet Kliv På med målet att hitta en standardiserad, enkel och kostnadseffektiv metod för att räkna ut husens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Studier visar att runt hälften av en byggnads klimatavtryck efter femtio års användning uppstår under byggfasen – och för energisnåla passivhus är motsvarande siffra över 80 procent. De senaste åren har det gjorts mycket för att minska energiförbrukningen i nybyggda hus, men inte lika mycket för att undersöka vad materialval och byggnadstekniker har för inverkan på byggnadens totala klimatavtryck. Det ska det dock bli ändring på nu.livscykel_cirkular-0

I januari 2022 väntas Boverkets nya krav på klimatdeklarationer för nya byggnader träda i kraft. De nya reglerna innebär att byggherren måste lämna in en klimatdeklaration innan huset kan användas, förutsatt att huset är större än 50 kvadratmeter och att byggherren inte är en privatperson som bygger för eget brukande. På kort sikt är målet att samla in information om byggnaders klimatpåverkan – på längre sikt att minska den.

Branschen är positiv, men det nya kravet väcker också frågor. Hur ska det gå till rent praktiskt? Hur kan man säkerställa att alla gör sina beräkningar på samma sätt? Hur ska det kunna göras så enkelt och effektivt att klimatdeklarationen inte blir en för stor del av husets kostnad? De frågorna och många fler ska besvaras med projektet Kliv På Småhus – klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Projektet är ett samarbete mellan trähustillverkare, konsulter, akademi och forskningsinstitut och pågår fram till hösten 2021. Finansiärer är Energimyndigheten, Arbio AB, TMF, Trivselhus, Derome och Fiskarhedenvillan.

På Trivselhus, som är ett av de deltagande företagen, är de positiva till det nya kravet:

Leif Sjöskog, teknikchef på Trivselhus– Vi är måna om att det totala klimatavtrycket blir mindre och jobbar ständigt med de här frågorna. När vi fick möjligheten att vara med i Kliv På såg vi det som en möjlighet att lära oss mer, säger Leif Sjöskog, teknikchef på Trivselhus.

Under projektet genomförs workshops hos flera småhustillverkare för att kartlägga vilka behov som finns, hur det fungerar i dag och vilka verktyg som skulle kunna användas. Arbetet är sedan tänkt att mynna ut i ett gemensamt vägledningsmaterial.

Hittills har Trivselhus tittat på två olika mjukvaror som skulle kunna användas: One Click LCA och Byggsektorns miljöberäkningsverktyg. Båda har sina fördelar och än så länge handlar det framför allt om att mata in data och prova sig fram.

– Mjukvarorna är ofta gjorda för större byggnader, därför vill utvecklarna gärna ha feedback från vår sida om vilka funktioner som kommer att behövas. Många trähustillverkare har ett antal liknande byggdelar som de laborerar med, så man borde kunna hitta ett enkelt sätt att mata in hur många kilo material man använder eller hur många kvadratmeter man bygger och få ut ett användbart resultat.

Även Anna Ryberg, hållbarhetschef på Derome, betonar hur viktigt det är att hitta en metod som gör det enkelt att ta fram deklarationen, men också att det är viktigt att alla gör på samma sätt:

Anna Ryberg-foto Derome– För vår del vill vi kunna använda klimatkalkyler i vårt arbete med att minska våra produkters klimatavtryck och för våra kunder blir deklarationen ett viktigt underlag för att kunna göra medvetna val. Om man ska kunna använda deklarationerna som beslutsunderlag för sitt val är det viktigt att vi är synkade i branschen och att deklarationerna är framtagna på ett liknande sätt, säger Anna och fortsätter:

– En annan viktig aspekt är att arbetet med att ta fram deklarationerna måste vara effektivt för att merkostnaden för produkten i slutändan inte ska bli betungande för våra kunder. Här tror vi att vi gynnas av att vi har en industriell produktion med låsta tekniska plattformar.

Klimatdeklarationen som ska göras enligt det nya kravet omfattar hela byggskedet, det vill säga uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och transporter. Det innebär även att klimatdeklarationen kommer att användas för att ställa krav på hustillverkarnas materialleverantörer, som också måste arbeta för att sänka sin miljöpåverkan.

Hus som säljs till privatpersoner är undantagna från det nya kravet men Jonas Nilsson på Fiskarhedenvillan hoppas att de rutiner och processer som tas fram i projektet kommer att bli så effektiva att de kan använda dem även för att guida privatpersoner som bygger hus:

– På sikt hoppas vi att kunna använda verktygen för att göra klimatdeklarationer på alla våra hus. Genom att kunna visa våra kunder hur olika materialval påverkar byggnadens klimatpåverkan kan man hjälpa dem att göra bra val för miljön.

TEXT HENRIK SKAPARE

Boverkets nya krav i korthet

Reglerna träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Syftet är att öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan vid uppförandet och öka kunskaper om livscykelanalyser.

2 På sikt är målet att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs.

3 Reglerna omfattar byggnadens koldioxidutsläpp under byggstadiet.

4 Byggherren ansvarar för att deklarationen görs och lämnas in till Boverket.

5 Reglerna gäller alla nya byggnader som uppförs och som kräver bygglov, med vissa undantag.

Läs mer på Boverket.se

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen