Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Fler småhus i växande städer – men inte tillräckligt

Fler småhus i växande städer – men inte tillräckligt

Är Jönköping och Uppsala representanter för en trend som går emot förtätning av stadskärnor? Städerna har i alla fall initierat regler för en ökning av småhusbyggandet.

”Jag är ute varannan helg och placerar hus med den framtida husägaren”, säger Anders Samuelsson, ordförande i Jönköpings stadsbyggnadsnämnd. Ändå menar TMF att det finns mycket mer att göra på småhusfronten – något man bland annat adresserat till nye bostadsministern Andreas Carlson.

Det har under en lång tid funnits en övertro bland landets kommuner att bostadskrisen enbart kan lösas med hjälp av ökat byggande av hyreshus. Tidigare i år skickade Trä- och Möbelföretagen ut en enkät till 4 000 kommunpolitiker där svaren visade att det är svårt att få igenom byggande av småhus även om viljan finns.

– Kommunerna har länge överlåtit makten över exploateringen till fastighetsutvecklare. Dessa har dels inte sett byggande av småhus som tillräckligt kommersiellt gångbart, dels lever kommuner med flera i tron om att småhus är mindre klimatsmarta alternativ än höghus och förtätning, förklarar Gustaf Edgren, som är projektledare för trähus samt bostadspolitisk expert på TMF.

Samtidigt finns det flera undersökningar som visar att de allra flesta hushåll skulle vilja bo i ett eget hus om det var möjligt.

– I våra undersökningar är det sju av tio hushåll som säger att de skulle vilja bo i ett eget hus. Detta resultat borde räcka för att kommunpolitikerna ska planera för ökat småhusbyggande, konstaterar Gustaf Edgren.

Trenden under senare år har dock snarar varit att städerna ska förtätas med höga flerbostadshus. Här framhålls bland annat klimatargument för att göra städerna mer kompakta och tillgängliga för bland annat kollektivtrafik.

– Vi har i flera utredningar kunnat visa att småhusbebyggelse ger ett mycket lägre klimatavtryck, säger Gustaf Edgren.

Det är något som till viss del anammats av Jönköpings kommun och Anders Samuelsson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– För oss här i Jönköping är det självklart med mycket trä i våra nybyggnationer. Vi har ju flera husfabrikanter i närområdet och har ett mycket samarbete när vi markansvisar, säger Anders, som i sin roll ofta åker ut till den som vill bygga ett hus på en viss plats i kommunen.

Anders Samuelsson säger att det finns vå konkreta anledningar till ett ökat byggande av småhus i Jönköpings kommun. Men också något som han själv betecknar som en grön våg.

– Vi är väldigt glada över att det är många unga familjer som väljer att flytta ut på landsbygden, men inom kommunen. Ofta är det så kallade hemvändare som bland annat lockas av bra bredband och att vi bygger ut förskolor även i de mindre orterna.

Men förutom denna trend finns det numera en plan för hur Jönköping ska fortsätta växa – en utbyggnadsstrategi på upp till 200 000 invånare.

– I våra tidigare detaljplaner var inte målen för småhusbyggandet så höga. Går man tillbaka till perioden 2010 till 2021 har andelen småhus ökat från 14 procent till 19 av totala antalet nya bostäder.

Men nu är det fastslaget att vi ska ligga på 20 procent småhus, förklarar Anders Samuelsson.

Det är alltså i de kommuner som växer kraftigt som man nu har fått upp ögonen för småhus. På dessa orter där befolkningen väntas öka kraftigt görs utredningar och långsiktig markplanering. En av dessa expansiva kommuner är Uppsala.

– I vår långsiktiga plan har vi en målnivå på 25–30 procent småhus. Det är en relativt stor andel. Vi måste då också vara observanta på vad marknaden kan absorbera, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör i Uppsala kommun.

Tidigare fanns det ingen målnivå kring andelen småhus när det gäller nybyggnation i Uppsala. Men utifrån kommunens snabba tillväxt har utredningar och planer gjorts kring byggandet.

– Historiskt sett har vi åsidosatt småhusbebyggelse i vår planering. Det är väl snarare så att vi har byggt in segregation genom att det inte blivit en tillräckligt blandad bebyggelse. Med en bättre blandad bebyggelse stärker vi kommunen, säger Christian Blomberg.

Han är medveten om de siffror som TMF presenterat om att sju av tio vill bo i eget hus. Men menar samtidigt att det är svårt att planera efter dessa siffror.

– Det är inte realistiskt att alla de som drömmer om eget hus har råd att flytta till eget hus. Vi kan inte heller subventionera markpriser för att det ska bli småhusbebyggelse. Pengarna behövs för samhällsservice, vägar och skolor.

Christian Blomberg

Christian
Blomberg

Gustaf Edgren välkomnar initiativen och målsättningarna från Jönköping och Uppsala – med viss reservation.

– Visst är det glädjande att den låga nivå som småhusbyggandet befunnit sig på under så många år nu kanske är över. Men att, som i Jönköping, gå från 10 till landets låga genomsnitt om 20 procent är fortfarande ett gravt underbetyg. Trendskiftet som behövs är att det som byggs överensstämmer med hur folk vill bo och att det vi bygger dessutom är det bästa för klimatet.

I sin ambition att öka småhusbyggandet har också TMF adresserat Sveriges nye bostadsminister med en uppmaning. med en uppmaning och presentation av ett bostadspolitiskt program, ”Politik för ett ökat småhusbyggande”.

– Det handlar inte om att subventionera mark för småhusbyggande utan att se till att den konkurrens erbjuda också erbjuds den möjligheten genom en tillräcklig generös planläggning av småhustomter som marknadsmässigt pressar ner tomtpriserna – något som inte bra möjliggör för fler att bygga sitt eget hus, utan också gör det möjligt för fler att efterfråga ett eget ägt hus. Det finns småhusprodukter på marknaden i dag som vida överstiger den livskvalitet som en trång lägenhet kan och som dessutom är ekonomiskt åtkomliga.

TEXT HÅKAN LÖVSTRÖM ILLUSTRATION GETTY IMAGES

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen