Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Skolexempel från branschen
Sherwin-Williams

Skolexempel från branschen

När skola och industri samarbetar finns goda möjligheter till utvecklande miljöer där eftertraktad personal vill utbildas. Så här får företagen ut mesta möjliga av skolmiljöerna.

TEXT MAGNUS HAGSTRÖM

Träcentrum i Nässjö

Sedan 1991 har 1 300 personer utbildats vid Stiftelsen Träcentrum i Nässjö. Bakom den unika satsningen står 35 företag och kommunerna Eksjö och Nässjö. Så här arbetar Träcentrum.

När Stiftelsen Träcentrum Nässjö bildades 1991 av 35 företag och de två kommunerna Eksjö och Nässjö var man först i sitt slag. Med 75 procent av landets snickeriföretag inom en radie av 15 mil var Nässjö den naturliga platsen för vad man ville uppnå: ett centrum med syftet att verka för industriell utveckling och kompetensförsörjning inom den trärelaterade industrin. Sedan 1995, då anläggningen blev klar, har man utbildat elever på såväl gymnasier som yrkesskolenivå för trähustillverkare, möbelindustrin och sågverk. Under dessa år har drygt 1 300 personer fullföljt och avslutat en arbetsmarknadsutbildning och blivit eftertraktad arbetskraft. Idén med Träcentrum bygger på samverkan mellan flera aktörer, som företag, högskolor, branschorganisationer, myndigheter, fristående konsulter och andra. Kompetensförsörjning för trä- och möbelindustrin är i dag den viktigaste frågan att jobba med för Träcentrum, säger vd:n P-O Simonsson.

Hur arbetar ni med frågan?

– Inte så mycket genom att delta på olika seminarier och möten där detta ”problem” diskuteras utan mer att i handling initiera och genomföra efterfrågade utbildningar. I samverkan med industrin bidrar vi till att få fram arbetskraft med skräddarsydda kunskaper som matchar företagens behov.

Träcentrum bedriver i dag arbetsmarknadsutbildningar inom träteknik. I oktober startas en helt ny utbildning med inriktning på industriellt byggande, båda sker i samverkan med företag i regionen. På årsbasis går ett 80-tal kursdeltagare olika former av arbetsmarknadsutbildningar och nästan alla som fullföljer utbildningen går ut i arbete.

– Vi ligger också i startgroparna för att starta en friskola på gymnasienivå med utbildning till möbel- och inredningssnickare. Också det i nära samarbete med drygt 30 företag med behov av utbildad personal. Beskedet om start av friskola ska komma senast den sista september. Att attrahera ungdomar till industrijobb och trärelaterade utbildningar är en av de svåraste och viktigaste frågorna att jobba med just nu!

Så arbetar Träcentrum

De gymnasier med den inriktningen som tidigare fanns – i Norsjö och Skellefteå – har lagts ner. Men nu blir det föränd- ring.

De gymnasier med den inriktningen som tidigare fanns – i Norsjö och Skellefteå – har lagts ner. Men nu blir det föränd- ring.

■ Samverkan mellan ett flertal aktörer, bland annat företag, högskolor, branschorganisationer och myndigheter.

■ Mindre snack och mer verkstad. Med skräddarsydda utbildningar får man tillsammans med industrin fram den eftertraktade kompetensen.

■ Se var behovet finns. Just nu ligger man i startgroparna för att starta en friskola på gymnasienivå med utbildning till möbel- och inredningssnickare.

…och Skellefteå är näst på tur

Med inspiration från Träcentrum i Nässjö startas 2017 Trä- och Teknikarenan i Skellefteå. Hans Bylesjö, vd vid Industriellt Utvecklingscentrum i Västerbotten, har tillsammans med Lars Engman på Träbransch Norr haft ett utredningsuppdrag gällande industrins problem att rekrytera. En utredning som nu utmynnar i Trä- och teknikarenan.

– Skola och industri måste ha närmare kontakt. Det här blir något helt annat än en gymnasieskola. Det blir en mixad miljö som ger grundutbildning och vidareutbildning. Utbildningen ligger centralt på campusområdet i Skellefteå.

– Det handlar om vuxenutbildning, kompetensutveckling och att nå nyanlända och äldre. Vi måste vara en naturlig del av Komvux. Han är lite kritisk till hur man hanterat kompetensförsörjningsfrågor inom industrin.

– Engagemang finns inom många fält men när det gäller personal har inställningen varit att det är samhällets ansvar. Det har funnits ett grundläggande fel i vårt sätt att se på kompetens, industrin som sådan har inte tagit ansvar för sin kompetensförsörjning. Det vi gör nu är att skapa en koppling mellan utbildning och arbete, de ska vara en del i samma system.

I förstudien föreslogs att arenan skulle drivas av bransch och kommun. Så har det inte riktigt blivit. Kommunens fastighetsbolag står för byggnaden men driften sköts av en privat entreprenör. Symboliskt visar man att industriutbildningen är viktig genom låta den vara en del av högskoleområdet.

Trä- och Teknikarenan

■ Tydlig kontakt mellan industri och skola.

■ Skapa en arena där både grund- och vidareutbildning erbjuds. Placeringen på campusområdet i Skellefteå är symboliskt viktig.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen