Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren / Rickard gasar på för säkerhet och hälsa

Rickard gasar på för säkerhet och hälsa

Tio år som inspektör samt erfarenhet från två branschorganisationer har gjort Rickard Lindberg till en rutinerad rådgivare inom arbetsmiljö, säkerhet och hälsa – ett område som blivit alltmer aktuellt i samband med Corona-pandemin och distansarbete. Och Rickard vidareutbildar sig kontinuerligt för att vara ett steg före företagen.

På fritiden åker Rickard motorcykel – ett bra exempel på hur man konkret kan tänka på risker, riskbedömningar och riskreducerande åtgärder.

På fritiden åker Rickard motorcykel – ett bra
exempel på hur man konkret kan tänka på risker,
riskbedömningar och riskreducerande åtgärder.

Den övergripande uppgiften för Rickard Lindberg är att lotsa företagen rätt inom områdena säkerhet och hälsa. En kontakt med honom på ett tidigt stadium kan lösa många problem och göra att problemen aldrig behöver uppstå.

– De tunga frågorna från företagen gäller ofta riskbedömningar och sanktionsavgifter, avgifter som ibland kan uppgå till flera hundratusen. Jag försöker hjälpa företagen att minska riskerna i verksamheten och samtidigt skapa dokumenterade rutiner som blir godkända vid en inspektion från Arbetsmiljöverket, förklarar Rickard Lindberg.

Hans råd till företagen är att höra av sig och utnyttja den kunskapsbank som finns på TMF.

– Ju tidigare desto bättre. Att ringa eller mejla mig innan en inspektion ska ske är oftast att föredra.

Rickard Lindberg började på TMF 2016 med titeln rådgivare inom säkerhet och hälsa. Med sig i bagaget hade han en gedigen yrkeserfarenhet, närmast från EIO som elinstallatörernas branschorganisation då hette.

– Där var det framför allt byggsidan som var min bransch. Att jobba åt industriföretag inom TMF blir mer omväxlande och det är mycket lättare att följa upp och utvärdera insatserna. I byggsektorn handlar det nästan alltid om att starta om från ruta ett när ett projekt är färdigt.

Före EIO-tiden arbetade Rickard Lindberg tio år på Arbetsmiljöverket som inspektör på energi- och industriområdet. Utbildningen till högskoleingenjör med energiinriktning fick han på KTH i Stockholm och på Mitthögskolan i Härnösand.

En vanlig arbetsdag för Rickard Lindberg består oftast av möten i olika former och med olika nätverk. TMF:s medlemsföretag är förstås högprioriterade, men kontakter med exempelvis forskare inom säkerhet och hälsa är också viktiga liksom med företrädare för de fackliga organisationerna.

– Mellan facken och oss finns det för det mesta en samsyn kring de här frågorna, tycker Rickard Lindberg.

Statistiken för personskador bland medarbetare på TMF-företagen toppas av incidenter då en operatör förlorar kontrollen över sin arbetsutrustning. Fallolyckor är näst vanligast. Därefter kommer belastningsskador.

– Vår bransch sticker inte ut. Skadorna är inte fler eller allvarligare än inom andra delar av industrin, men självklart måste vi alltid anstränga oss för att bli bättre, poängterar Rickard Lindberg.

Han betonar betydelsen av att ytterligare förfina arbetsmetoderna och så långt det är praktiskt möjligt göra individuella anpassningar.

– Med ett växande antal kvinnor i branschen behöver vi minska på gubbigheten så att många fler klarar jobben. Det är till fördel för alla, säger Rickard Lindberg.

Inget företag, inte ens om det bara har några få anställda, får ignorera säkerhet och hälsa.

– Men kom ihåg att organisationen ska anpassas till vad som verkligen behövs och den måste ha en balans i samverkan mellan företag och skyddsombud. Man ska få nytta för insatsen.

Till jul är Rickard Lindberg färdig med den utbildning i synergonomi på Lunds universitet som han går på. Det öppnar dörren till ett nytt projekt inom TMF.

– Förändrad belysning ska minska riskerna i produktionen. Jag räknar med att besöka åtminstone tio företag, några förhoppningsvis redan under hösten, för att hitta smarta förbättringsåtgärder.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen