Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Har det kommit nya föreskrifter om trädamm?

Har det kommit nya föreskrifter om trädamm?

Fråga: Jag har hört talas om att det har kommit nya föreskrifter om trädamm och att det nu ställs högre krav på mig som arbetsgivare att bedöma risker för ohälsa orsakat av detta. Stämmer det och vilka skyldigheter har jag som arbetsgivare?

Svar: Ja, det stämmer att Arbetsmiljöverket har kommit med nya föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker, se AFS 2011:19. Syftet är att fastställa hur ohälsa och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor i arbetet ska förebyggas. Det är du som arbetsgivare som har ansvaret för att föreskrifterna följs. Reglerna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med kemiska risker. Där ingår skyldigheterna att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar. Den nya föreskriften börjar gälla den 1 juli 2012.

När det gäller frågan kring just trädamm är det, enligt de nya reglerna, endast damm från lövträd som klassificeras som cancerframkallande. Tidigare var det allt trädamm enligt Arbetsmiljöverket. De nya föreskrifterna innebär att kraven vid hantering av cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter har gjorts mer detaljerade. Utöver det grundläggande kravet att arbetsgivaren systematiskt ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma risker för ohälsa som orsakas av trädamm, ställs nu ett uttryckligt krav på att skälen till varför produkten behövs är dokumenterade. Vidare måste arbetsgivaren föra ett register över arbetstagare som utsatts för arbete som innebär exponering för damm från lövträd.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter är, till skillnad från deras allmänna råd, bindande regler. Vid överträdelse av bestämmelsen om skyldigheten att föra register över arbetstagare som exponerats för damm från lövträd kan en arbetsgivare åläggas att betala en sanktionsavgift om 30 000 kronor.

Anna Freij, arbetsrättsjurist

Fråga våra experter! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen