Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Får jag fråga vad jag vill i en anställningsintervju?

Får jag fråga vad jag vill i en anställningsintervju?

SVAR: Under senare tid har TMF fått frågan om det finns några begränsningar i vilka frågor som arbetsgivaren får ställa till en arbetssökande. Detta mot bakgrund av att det finns sju diskrimineringsgrunder att ta hänsyn till. För ett företag kan det t ex vara viktigt att reda ut sakförhållandena så att föräldraledighet kan planeras i god tid.

Privata arbetsgivare har som huvudregel rätt att fritt anställa vem de vill och av vilken anledning de vill. Det finns inget frågeförbud och arbetsgivare har egentligen rätt att ställa vilka frågor de vill. Problemet är hur du som arbetsgivare hanterar svaret på en känslig fråga och hur det påverkar anställningsbeslutet. Att välja bort någon på grund av t ex graviditet är diskriminerande om det inte fanns någon annan sökande med bättre meriter. Rör det sig om en mycket kort anställning och den anställda avser att vara frånvarande under i stort sett hela anställningen kan det vara skäl att anställa någon annan.

Ur diskrimineringssynpunkt är det också viktigt att alla som intervjuas får samma frågor och att frågan är relevant ur kompetenssynpunkt. En person som efter en intervju inte får en anställning kan hävda att hen är diskriminerad på grund av kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning eller könsöverskridande identitet. Det räcker att den sökande gör det antagligt att diskriminering föreligger för att bevisbördan ska gå över på arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan ha helt andra skäl att inte anställa, men kan ha svårt att bevisa dessa.

Som arbetsgivare bör du alltid ställa dig frågan varför du t ex vill veta en arbetssökandes trosuppfattning eller sexuella läggning.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen