Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Vad är en 6:6a-framställan?

Vad är en 6:6a-framställan?

Vad innebär det att vårt skyddsombud gör en 6:6a-framställan?

Ett skyddsombud har rätt att begära åtgärder från sin arbets­givare om han/hon anser att det finns en brist i arbetsmiljön. Skyddsombudet gör då en framställan enligt kapitel 6, § 6a i Arbetsmiljölagen (AML). Det kan till exempel handla om att undersöka olika arbetsförhållanden eller riskbedöma vissa arbetsmoment. En framställan kan göras både för de anställda på arbetsstället och för inhyrd personal och ska omfatta flera arbets­tagare, inte individärenden. Arbetsgivaren ska snabbt lämna ett besked i frågan. Om inget tillfredsställande besked kommer inom skälig tid kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket (AV) och begära att de beslutar i frågan.

En 6:6a-framställan ska användas när skyddsombud och arbetsgivare inte är överens i en fråga. Man ska således alltid först försöka lösa ett problem inom företaget innan AV kopplas in. En 6:6a-framställan ska göras skriftligen och även arbetsgivarens svar ska vara skriftligt. Framställan ska beskriva bristen (risken för ohälsa eller olycksfall) samt den åtgärd som efterfrågas. Det ska också tydligt framgå vilket lagstöd som finns för kravet, det vill säga namnge föreskrifter och vilka paragrafer som gäller. Hänvisas till AML ska kapitel och paragraf anges.

När AV mottagit en 6:6a-framställan fattar de beslut om ärendet ska bifallas eller avslås. I båda fallen kan beslutet överklagas av den part som är missnöjd med beslutet. För att ta beslut i ärendet träffar AV skyddsombud och arbetsgivare.

Katia Storm, Bitr förhandlingschef, jurist/förhandlare

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen