Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / SÅ HITTAR DU DIN ARBETSKRAFT

SÅ HITTAR DU DIN ARBETSKRAFT

Trä- och möbelindustrin har länge brottats med svårigheten att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Dels beroende på att det ibland saknas utbildningar, dels för att de utbildningar som finns inte alltid matchar företagens kompetensbehov. Konsekvensen för många rekryteringar blir därför att man tvingas rekrytera medarbetare som måste lära sig arbetet på plats med ordinarie lön.

Så hur gör man en smart rekrytering för att hitta rätt i matchningen och bli ekonomiskt effektiv?

För företaget finns det flera strategier för att skapa en effektivare kompetensförsörjning. Det handlar dels om att engagera sig för att förbättra tillgången på utbildad arbetskraft, använda de möjligheter våra kollektivavtal ger för att minska lönekostnaden under upplärning samt smart kompetensutveckling av befintlig personal.

Här följer fem tips från TMF:s kompetensförsörjningsexpert Henrik Smedmark.

Utbilda själv

Inom våra kollektivavtal finns två varianter för att få lägre lönekostnader under den tid en ny medarbetare lär sig jobbet – yrkesintroduktionsanställning och lärlingsanställning. För båda dessa krävs en utvecklingsplan och en lokal överenskommelse med den fackliga motparten. Yrkesintroduktionsanställning kan pågå i högst ett år och kräver minst 15 procent lärande under den tiden. Lönen är 75 procent av ordinarie lön och om den anställde är under 25 år, långtidsarbetslös eller nyanländ kan företaget få ett stöd motsvarande arbetsgivaravgiften. Målet med en yrkesintroduktionsanställning är att den anställde ska kunna övergå i tillsvidareanställning.

En lärlingsanställning syftar till att ge den anställde kompetens som minst motsvarar en gymnasieutbildning och är möjligt för alla som inte har relevant utbildning. Lärlingsanställningen kan pågå i upp till tre år och lönen är avsevärt under ordinarie lön (dock har lärlingen rätt till ordinarie lön för arbete som ligger utanför utvecklings- eller utbildningsplanen). Målet med en lärlingsanställning är att den anställde ska kunna utföra mer avancerade arbetsuppgifter efter avslutad utbildning.

Utbilda befintlig personal

Ibland kan den kortaste vägen vara att stärka kompetensen hos befintlig personal. Genom att identifiera kompetensbehov och se vilka medarbetare som har vilja och förutsättningar att åta sig nya arbetsuppgifter kan kompetensförsörjningen underlättas.

Här är de kompetensstandarder och valideringsmodeller för olika yrkesroller – och som TMF utvecklat tillsammans med övriga industrin – en avgörande hjälp. Industriteknik Bas beskriver grundläggande kompetens för att arbeta inom produktion. Vi har även modeller för maskinsnickare, CNC-operatör och ytbehandlare. För närvarande finns också stöd att kompetensutveckla din personal genom ESFprojektet. ”Kompetenssäkrad individ”.

Kompetensstandarderna/valideringsmodellerna kan användas både för kompetensutveckling av befintlig personal och för kravställning och verifiering av utbildning inom skola, lärling eller yrkesintroduktionsanställda. Se svensindustrivalidering.se för mer information.

Dessutom tar TMF – tillsammans med Träcentrum – fram utbildningspaket som underlättar lärandet.

Samarbeta med andra företag och/eller industrier

Det är ofta effektivt att samarbeta med andra företag som har liknande kompetensbehov – inte minst om du är ett lite mindre företag. Ju större efterfrågan, desto större möjlighet att påverka. Genom att samarbeta med företag och industrier med liknande behov som ditt företag kan du snabbomskola personera så att de passar dina egna krav.

Teknikcollege – teknikcollege.se – är ett givet stöd i det arbetet. Även här är det också läge att ta hjälp av valideringsverktyget Industriteknisk Bas som beskriver vilka baskunskaper som krävs av en person i produktion. Dessa kan med fördel användas av såväl företag som utbildningsanordnare.

Utmana utbildningssystemet – starta nya utbildningar

Saknas det utbildningar som passar era behov kan det vara bra att identifiera om det finns andra företag som har liknande behov. Det finns mycket som företag kan göra både för att öka utbildningsutbudet. De kan både finnas inom er egen bransch eller i andra branscher. Kan ni presentera ett tydligt behov och ett erbjudande om att stödja en utbildning i programråd och med praktikplatser finns det möjlighet att få till utbildning. Oftast går det snabbast med att starta en vuxenutbildning. Kommunerna har monopol på att arrangera yrkesvuxutbildningar. Är det mer önskvärt med ungdomsgymnasium kan man vända sig både till kommunen och till friskolor.

Att starta en yrkeshögskoleutbildning kan i många fall vara attraktivt. Yrkeshögskolan är eftergymnasial och får drivas av både offentliga och privata huvudmän med offentligt stöd. Genom att ta kontakt med en aktör med erfarenhet av YH och engagera sig som samverkansföretag eller sitta i en ledningsgrupp kan du som företagare få ett stort inflytande.

Nyttja samarbete med näringslivet

Det ligger i högsta grad i skolans intresse att samarbeta med det lokala näringslivet, till exempel för att kunna erbjuda eleverna intressanta praktikplatser och säkerställa kvaliteten på utbildningen. För att utbildningssystemet ska kunna leverera rätt kompetens behövs en tydlig kravbild från arbetsmarknaden och företagen och utbildning inom gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola styrs i dag övervägande efter vad som söks och efter vad den som arrangerar utbildningen kan få ekonomi inom. Det gör att viktiga kompetensbehov inom näringslivet helt eller delvis kan falla bort om inte företrädare för berörda branscher engagerar sig i att säkerställa tillgång och kvalitet samt bidrar till marknadsföring av önskade utbildningar.

Teknikcollege är Industrirådets initiativ för att stärka industrins kompetensförsörjning och här kvalitetssäkras viktig industriutbildning inom gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Genom Teknikcollege skapas en möjlighet för företag att påverka och samverka med utbildare. Se teknikcollege.se för mer information.GettyImages-1249325042 [Konvert]-2

TEXT CECILIA UHLER

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen