Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / ”Ett avtal som kan ge nya jobb”

”Ett avtal som kan ge nya jobb”

TMF och GS-fackets överenskommelse innebär lägre kostnader för de som anställer unga, skriver David Johnsson, vice vd och förhandlingschef, TMF.

Sedan en tid tillbaka förs en intensiv debatt om olika möjligheter att komma tillrätta med den ökande ungdomsarbetslösheten. Enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat ligger den svenska ungdomsarbetslösheten på 22,9 procent, väl över snittet för EU.

I olika sammanhang har från politiskt håll bland annat framhållits att en bidragande orsak till de höga arbetslöshetssiffrorna bland yngre är alltför höga ingångslöner och att detta avhåller arbetsgivare från att anställa. Detta resonemang bygger på två delar. Dels att ingångslönerna i sig är för höga samt dels att skillnaderna mellan nyanställdas och medarbetare med längre anställningstid är för liten. Rent statistiskt är det ett faktum att Sverige har OECD:s minsta lönespridning och mest sammanpressade lönestrukturer.

För TMF:s del kan vi tyvärr konstatera att andelen unga anställda bland våra medlemsföretag minskat drastiskt i förhållande till alla andra grupper efter neddragningarna dels i spåren av finanskrisen 2008–2009 samt dels under den ännu pågående Eurokrisen. Vi har också sett ålderspuckeln förskjutas på ett för ungdomar och företag
negativt sätt. På så vis har vi fått en alltför hög medelålder bland företagens medarbetare.
Detta tyvärr som en direkt och förutsägbar följd av turordningsreglerna.

Oavsett vilken uppfattning man har om anledningen till de nedslående siffrorna, tror jag att de flesta vill hitta vägar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, samt att underlätta för arbetsgivarna att anställa just dessa grupper.

Från flera kommuner finns önskemål om att ingå avtal med speciella, lägre, ungdomslöner och på några avtalsområden inom industrin har avtal träffats som medger anställning på lönenivåer om lägst 75 procent av minimilönen i kombination med en yrkesintroduktion.

Mellan TMF och GS-facket finns, som vi tidigare berättat om, redan ett avtal på plats som ska komma till rätta med just detta. Ända sedan 1994 har TMF:s medlemsföretag, med stöd av det så kallade ungdomsanställningsavtalet, haft möjligheten att anställa ungdomar upp till 24 år om högst 12 månader. Syftet med överenskommelsen är att rekrytera ungdomar. Genom avtalet ges möjligheten att träffa lokala överenskommelser avseende lön, utbildningstid och handledarledd introduktionstid. Med undantag för dessa bestämmelser tillämpas i övrigt kollektivavtalet. Konstruktionen innebär alltså att det enskilda företaget och verkstadsklubben kan ingå avtal om anställning av ungdomar och därvid avtala om lönenivåer som avviker från kollektivavtalet i övrigt.

Syftet är att genom lägre kostnader för företagen ge ungdomar en möjlighet att få in en fot på arbetsplatserna genom utbildningsinriktade anställningar. Parternas förhoppning är att detta skall leda till att ungdomsanställningarna så småningom omvandlas till tillsvidareanställningar.

Den som är intresserad av att på detta vis ge ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden kan med fördel vända sig till TMF för ytterligare information.

Text: David Johnsson,
vice vd och förhandlingschef, TMF 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen