Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Finanskrisen födde
gemensam strategi

Finanskrisen födde
gemensam strategi

Finanskrisen 2008 slog hårt mot den konjunkturkänsliga träindustrin i Småland. Exporten försvann och ingen vågade bygga nytt. Då föddes insikten om att det krävdes en långsiktig och gemensam kraftsamling över länsgränserna.

Småland är stort, så stort att det är uppdelat i tre län – något som har hämmat näringspolitiken. Olika satsningar och projekt har stannat vid länsgränserna och effekten av samhällets insatser och stöd har därför inte alltid nått sin fulla potential.
Det insåg de ansvariga politikerna i regionförbunden och landshövdingarna när de åkte runt i finanskrisens Småland. Träindustrins framtid var en gemensam angelägenhet och något som sträckte sig bortom den aktuella krisen.

De tre regionförbunden och de tre länsstyrelserna beslöt sig för att ta fram en strategi för hur samhället skulle kunna arbeta med att utveckla och stödja träindustrin, som i det här sammanhanget avgränsades till sågverken, trähusföretagen, snickerierna samt möbelbranschen.
I augusti 2010 gick uppdraget till konsulterna Bertil Eifrém och Börje Pihlqvist.
För dem gällde det att snabbt skaffa sig kunskap om vad näringen tyckte och att samtidigt förankra idén om en vision för hela landskapet.

Under flera månader åkte de kors och tvärs genom Småland och träffade massor av branschfolk.
– Vi gjorde ett femtiotal intervjuer och hade en mängd informella möten på mässor och konferenser. Alla var väldigt positiva till att det var Småland som kraftsamlade och inte ett enstaka regionförbund, berättar Bertil Eifrém.
Nästa fas i strategiarbetet var att analysera och sammanställa all information som de båda konsulterna hade samlat på sig.
– Sedan prövade vi våra slutsatser genom att anordna workshops med dem vi intervjuat och andra nyckelpersoner. Och så stämde vi av med våra uppdragsgivare, säger Bertil Eifrém.

Efter det arbetet hade en strategi tagit form. Nu gällde det att formulera en samlande vision. Någon sådan fanns inte för träindustrin i Småland.
– Att ta fram en strategi innebär att du pekar ut en färdriktning och prioriterar dina insatser. Men för att tydliggöra detta måste du ha en målbild. Därför är visionen viktig, säger Bertil Eifrém.
Visionen som arbetades fram lyder: Småland är 2020 en ledande träregion i Europa.

Med målbilden för ögonen skrev sedan Börje Pihlqvist och Bertil Eifrém ett strategidokument som var klart i april 2011 och som antogs av uppdragsgivarna under sommaren. Därefter formulerades ett handlingsprogram för de första tre åren.
Strategin handlar mycket om att utnyttja och samordna redan befintliga resurser för att ge träindustrin i Småland så goda förutsättningar som möjligt.
Det finns två huvudspår i strategidokumentet. Det ena handlar om kompetens och utbildning och det andra om forskning och utveckling.
– Ett problem för träindustrin är att få personal med rätt sorts kompetens. Industrin tycker att Yrkeshögskolan är ganska bra, men vill att utbildningarna samordnas inom regionen och att kvaliteten höjs, säger Bertil Eifrém.
Bristen på kvalificerade tjänstemän vållar även det en massa huvudbry. Företagen behöver personer med bred teknisk kompetens för att jobba som exempelvis säljare och produktionstekniker. Men det behövs även specialister, som maskiningenjörer, inte minst för att driva på teknikutvecklingen.

Branschen brottas också med att den, jämfört med konkurrenterna utomlands, har kommit på efterkälken. Den småländska trähustillverkningen är delvis ålderdomlig och behöver ett modernare produktionsätt – ”lean” – med en högre grad av automatisering.
För att komma åt de här problemen och för att branschen ska bli mer innovativ är Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, Högskolan i Jönköping, men även ”icke-småländska” Linköpings universitet engagerade.

– De har lite olika kompetenser inom träområdet som förhoppningsvis kan befrukta varandra och lyftas ut i industrin. Vår ambition är att sammanlagt skapa 15 doktorandtjänster, som finansieras av KK-stiftelsen, lärosätena och näringslivet gemensamt, säger Bertil Eifrém.
För att kunna synkronisera alla planerade insatser arbetar Bertil Eifrém själv som projektsamordnare på halvtid.
Att det bara behövs en halvtidstjänst förklarar han med att det är andra aktörer som ska göra själva jobbet.
– Vi ska inte bygga en central administration utan pengarna ska gå dit de gör mest nytta. Min uppgift är att samordna, driva på och se till att alla jobbar med strategin i enlighet med det vi har beslutat, säger Bertil Eifrém.

Ett exempel är insatsen för att profilera Träregion Småland. Träcentrum i Nässjö, Möbelriket i Lammhult och Virserums Konsthall har fått ansvaret att ta fram en kommunikationsplattform med bland annat logo, hemsida, och nyhetsbrev. Den 16 november lanseras Träregion Småland.

Från idéer och strategier till en handlingsplan

När man jobbar i den här typen av projekt är det viktigt att ha ett effektivt och systematiskt arbetssätt. Bertil Eifrém har lång
erfarenhet av att driva olika projekt. Han lyfter fram fem viktiga punkter:

1. Förankra 
Gör alla berörda delaktiga i processen, exempelvis genom workshops.
2. Återkoppla
Återkoppla vad som händer till ”beställarna” så att de förstår att projektet rullar på.
3. Fördela
Skapa en tydlig ansvarsfördelning så att olika aktörer vet vad de ska göra, men även vad andra har för uppgifter.
4. Se målet
Skapa en målbild, en vision, som sträcker sig över lång tid.
5. Vad ska hända?
Ha en konkret handlingsplan för de närmaste två, tre åren.

Text Roland Fransson

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen