Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Aktuellt / En reformagenda för hela industrin

En reformagenda för hela industrin

Den 25 november presenterade 14 organisationer som företräder den samlade svenska industrin en reformagenda för hur Sverige ska öka sin konkurrenskraft. Agendan presenterades digitalt från Fotografiska Museet i Stockholm och dess första exemplar överlämnades till näringsminister Ibrahim Baylan.

1. Effektivisera miljötillståndsprocessen

Ändra miljöbalkens processuella regler för att förtydliga vilka olika roller som sökande, berörda myndigheter och domstolen har. Låt domstolen få större ansvar för att utreda och leda prövningen. De myndigheter som deltar ska fungera som expertstöd till domstolen och inte som motparter i en rättsprocess.

2 Minska regelbördan

Inför en princip med krav på kostnadseffektivitet vid regelutformning –nyttan måste överstiga kostnaden. Genomför systematiska utvärderingar av regelverk samt vidta åtgärder för att öka kvaliteten på konsekvensanalyser.

3 Möjliggör klimatomställningen

Använd branschernas omställningsarbete och de politiska förslagen i klimatfärdplanerna som utgångspunkt i arbetet med att nå Sveriges klimatmål. Fokusera klimatpolitiken på att skapa förutsättningar för omställningen i stället för att styra eller tvinga fram utsläppsminskningar.

4 Riv hindren för den cirkulära ekonomin

Sverige bör ta initiativ till en förändring och modernisering av EU:s avfallsdefinition. Förändra avfallslagstiftningen och dess tillämpning så att resurseffektivitet och cirkulära flöden stimuleras.

5 Säkra framtidens elförsörjning

Anta en ny energipolitisk överenskommelse som tar sikte på de långsiktiga behoven i elsystemet. Skapa förutsättningar för att kostnadseffektivt möta behoven på minst 200 TWh.

6 Underhåll och investera i transportinfrastrukturen

Genomför åtgärderna i regeringens nationella godstransportstrategi. Utgå i kommande nationell plan för infrastruktur från industrins behov. En reformagenda för hela industrin

7 Ta täten i digitaliseringen

Slå fast som politiskt mål att Sverige fortsatt ska tillhöra de ledande länderna inom digitalisering. Ta fram ett nationellt digitaliseringsprogram med industriellt fokus finansierat genom offentliga och privata medel i syfte att förbättra kompetens, tillämpningar och forskning kring digitalisering.

8 Stärk industrins kompetensförsörjning

Möjliggör livslångt lärande genom bland annat en modulisering av lärosätens kursutbud. Resurstilldelningen till högskolan behöver långsiktigt förändras i syfte att ge lärosätena bättre ekonomiska förutsättningar att möta behovet av livslångt lärande.

9 Modernisera arbetsmarknaden

Värna den svenska partsmodellen i samband med lagstiftning och slå särskilt vakt om den svenska modellen och subsidiaritetsprincipen i samband med lagstiftning inom EU. Modernisera arbetsrätten för att säkerställa företagens behov av flexibilitet. Reformera ledighetslagstiftning så att antalet arbetade timmar ökar.

10 Satsa mer på FoU

Sätt som nationellt mål att Sveriges samlade investeringar i forskning och utveckling ska öka med 1 procent av BNP till senast år 2030. Målet motsvarar ökade investeringar på runt 50 miljarder kronor årligen. Förstärk avdraget för FoU-satsningar.

11 Förbättra villkoren för startups

Utveckla och stärk systemet med samverkansplattformar, Science Parks samt inkubatorer. Säkerställ strategisk och långsiktig styrning av det offentliga stödsystemet för främjande av entreprenörskap och innovation.

12 Försvara den öppna ekonomin och den inre marknaden

Sverige bör verka för att EU genomför en samlad analys av hur coronakrisen påverkade den inre marknadens funktionssätt. På basis av denna analys bör regeringen initiera reformer som stärker skyddet för de fria rörligheterna. Återställ och utveckla EU:s fria rörlighet.

TEXT INDUSTRIARBETSGIVARNA, TRÄ- OCH MÖBELFÖRETAGEN, GRAFISKA FÖRETAGEN M.FL.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen