Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / ” Det är viktigt att kunna möta marknaderna så väl förberedda vi bara kan”

” Det är viktigt att kunna möta marknaderna så väl förberedda vi bara kan”

TMF:s långsiktiga exportsatsning är nu inne i första delprojektet; analyser – fokuserade på fyra utvalda marknader – via experthjälp från Business Sweden. Ett projekt som är finansierat av Tillväxtverket samt de fyra regionerna Västra Götaland, Skåne, Jönköping och Kronoberg.

Och TMF:s involverade medlemsföretag tror mycket på stödet – både ifråga om nuvarande, men inte minst att vara rustade för kommande exportprojekt.

2.2

Sedan i våras och fram till oktober skapar Business Sweden, organisationen som ägs av staten och näringslivet tillsammans och som stöder och främjar svensk export och investeringar i Sverige, en plattform för framtiden genom att göra analyser av fyra marknader som TMF:s medlemsföretag är speciellt intresserade av: USA, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Robin Bängs på Business Sweden är projektledare för den grupp som nu arbetar fram analyserna.

– Tack vare den enkät som TMF gjort med sina medlemsföretag har vi fått input på vilken typ av frågeställningar som företagen inom möbler och inredning har, säger Robin Bängs.

Business Swedens projektgrupp utgörs av flera experter från de fyra marknaderna med en kompetensbredd som ska klara av att göra så heltäckande analyser som möjligt.

– Grundstommen är business administration som jag själv är representant för. Andra i gruppen har en företagsingenjörsbakgrund som är bra när man kommer till produktionsfrågor, logistik och liknande, andra är upphandlingsexperter, säger Robin Bängs.

Analyserna sker inom tre huvudområden: hur möbelindustrin ser ut i länderna just nu, hur försäljning sker mot olika köpare och vilka krav som ställs på möbler på de olika marknaderna. Att förstå hur marknaderna fungerar och som företag anpassa sitt erbjudande till de förutsättningar som råder är väsentligt, menar Robin Bängs.

Robin Bängs

Robin Bängs

– Det är viktigt. Därför analyserar vi hur konkurrenssituationen ser ut – vilka aktörer som finns på marknaden, hur handelsströmmarna går, om det finns lokal produktion eller om import dominerar. Vi tittar på hur försäljningen ser ut mot olika grupper och hur upphandlingsprocesser går till – de skiljer sig mycket åt mellan länderna. Hållbarhetsmärkningar och andra krav gör vi också en genomlysning av.

Just hållbarhet är en fråga som Business Sweden har högt på sin agenda och där Sverige har skapat en bild av sig att ligga långt fram.

– Eftersom alla världens länder är uppmanade att göra sitt inom FN:s Agenda 2030 är Sverige och svenska företag en del av lösningen, säger Robin Bängs.

Ett ämne som genomsyrar arbetet med analyserna är kulturella och sociala aspekter, säger Robin Bängs.

– Det gäller att ha den kulturella linsen på sig redan i de första kontakterna och inför säljmöten och upphandlingsprocesser. Här kan vi bidra med expertis från våra marknader.

TMF-medlemmarna Stolab, Horreds, Johanson, Fogia och Gärsnäs utgör referensgrupp i projektet. Gärsnäs vd Dag Klockby menar att analyserna kommer att vara betydelsefulla för svensk möbelindustri.

– All kunskap man kan få om andra marknader hjälper, och eftersom de här analyserna kommer att vara skräddarsydda för vår industri kommer många företag att agera enligt de resultat arbetet kommer fram till, säger han.

Den fråga som är viktigast att få svar på för företagen är att få reda på hur distributionskanalerna ser ut på respektive marknad.

– Helt enkelt hur man når privatkunder, kunder som hotell och andra företag och hela vägen till upphandlingar och ramavtal, säger Dag Klockby och fortsätter:

– De fyra marknaderna i fokus är också marknader som börjat visat större intresse för svensk möbelindustri, därför är det viktigt att kunna möta dem så väl förberedda vi bara kan.

Ett av de företag som ser fram emot att delta är kontorsmöbelföretaget Lanab Group. Det som gjorde exportansvarige Stefan Tilstam intresserad av projektet var att det kändes genomtänkt och hållbart över tid.

Stefan Tilstam

Stefan Tilstam

– Man gör en ordentlig analys och hjälper oss att få en större förståelse för de olika marknaderna vilket ger oss förutsättningar för ett långsiktigt exportarbete.

Hur jobbar ni med export i dag, och hur tror ni projektet kan hjälpa er i de ambitionerna?

– Vi är verksamma i ett tiotal länder i Europa och vi tror att projektet kan bidra till att vi kan växa på dessa marknader och med analysen som görs, hitta fler och rätt kunder att samarbeta med.

Exportprojektets tidsplan

April–oktober 2021

Marknadsanalyser för USA, Storbritannien, Frankrike och Tyskland görs av Business Sweden.

Oktober 2021

Lanseringswebbinarier (ett per marknad) och individuell exportcoachning.

2022–

Aktiviteter på de olika marknaderna i syfte att öka svensk export av möbler och inredning.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen