Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / Bra arbetsmiljö – goda finanser

Bra arbetsmiljö – goda finanser

När det gäller det ständiga arbetet med en bra arbetsmiljö finns det många goda argument. Att säga att arbetsmiljön är viktig är närmast en truism.

Man kan alltid diskutera hur långt arbetsgivarens ansvar och påverkansmöjligheter sträcker sig. Är det rimligt att arbetsgivaren skall ha ansvar även för medarbetarnas livsstilsfrågor, exempelvis farliga fritidssysselsättningar?
Är det rimligt att arbetsgivaren ska ta ansvar för arbetstagarnas livsvalsfrågor, exempelvis rökning och kosmetiska ingrepp? Genom sjuklönereglerna förefaller åtminstone lagstiftaren tycka det.

På TMF bestämde vi oss för några år sedan för att arbetsmiljöarbetet ständigt ska vara en av våra viktigaste frågor. Vi försökte ändra på spelplanen genom att själva vara dem som leder arbetet. På våra avtalsområden ska vi ha initiativet och sätta agendan i dessa frågor. Förbundets styrelse har också beslutat om mångmiljonsatsningar på olika projekt, bland annat på Maskinkörkortet. Arbetsmiljöfrågor är en självständig punkt på förbundsstyrelsemötenas agenda.

Under dessa år har vi också sett en tydlig minskning av såväl arbetsolycksfall som arbetssjukdomar, vilket bekräftas i statistik från bland annat AFA Försäkringar och Arbetsmiljöverket.
Detta är oerhört glädjande. Det är av många olika anledningar viktigt att TMFs medlemsföretag har en god arbetsmiljö.
Det handlar om det rimliga i att man inte skall ­behöva skadas på jobbet, men också om att våra typer av medlemsföretag för sin överlevnad måste var attraktiva som arbetsgivare – och det blir man bland annat genom en god arbetsmiljö. Till det kan ytterligare ett argument läggas: en god arbetsmiljö sparar pengar. I slutändan handlar allt företagande om att tjäna pengar och kan man tydligare koppla ihop arbetsmiljön och lönsamheten har men ett klockrent försäljningsargument.

Forskningen visar att ekonomiska investeringar i hälsofrämjande åtgärder brukar betala sig själva om de är systematiskt planerade och väl genomförda. Satsningar på bättre arbetsmiljö och ökad hälsa bidrar till att förbättra verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Den ökade vinningen syns inte bara i att de omfattande kostnaderna för sjukfrånvaron minskar utan framgår även i att ­driftsstörningarna och de ofrivilliga stoppen blir färre.
Dessutom är det tydligt att den som arbetar med olika former av effektivitetssystem, till exempel Lean och 5S, inte bara hittar metoder för tidsbesparing, ökad effektivitet och samverkan utan även når en säkrare arbetsmiljö.

Eftersom arbetsmiljöansvaret dessutom alltid är arbetsgivarens kan det därför även vara klokt av rent ekonomiska skäl, om inte argumenten ovan räcker, att hitta ­kopplingen mellan siffror och ­arbetsmiljön.
De allra flesta av TMFs medlemsföretag jobbar i dag synnerligen aktivt i dessa frågor och fokus, kunskap och insikt finns på ett helt annat sätt än tidigare. Det är i sig en intäkt och en motivering för att fortsätta på den inslagna vägen.

David Johnsson
vice vd och förhandlingschef, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen