Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Kvarstår företrädesrätten?

Kvarstår företrädesrätten?

Jag har flera tillsvidareanställda som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Nu har några sagt upp sig själva under uppsägningstiden för att börja hos ett annat företag, och jag undrar därför om de fortfarande har kvar sin företrädesrätt till återanställning hos mig?

Reglerna om företrädesrätt finns i 25–27 §§ lagen om anställningsskydd (LAS). Där framgår att en arbetstagare som av arbetsgivaren blivit uppsagd på grund av arbetsbrist har rätt till företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där arbetstagaren tidigare varit sysselsatt, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Den anställde skall ha varit anställd under mer än tolv månader de senaste tre åren. För säsongsanställda gäller att de varit anställda sex månaderna de senaste två åren. Vidare skall det vara arbetsgivaren som säger upp på grund av arbetsbrist, arbetstagaren skall ha anmält anspråk till företrädesrätt samt ha tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Om det är arbetsgivaren i ditt fall, som initierat den första uppsägningen, och arbetstagare därefter säger upp sig kvarstår företrädesrätten till återanställning. Tidsperioden, som företrädesrätt till återanställning gäller för, beräknas från arbetsgivarens uppsägning, och därefter uppsägningstiden plus nio månader. En anledning till varför arbetstagaren säger upp sig kan vara att förkorta uppsägningstiden, för att tidigare kunna ta anställning någon annanstans. Trots den nya anställningen hos annan arbetsgivare skall därför den gamla arbetsgivaren erbjuda ledig tjänst, om alla förutsättningar till företrädesrätten är uppfyllda, och den berörde arbetstagaren står i tur enligt återanställningslistan.

Katia Storm, Bitr förhandlingschef, jurist/förhandlare

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen