Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Inblick / VDn har ordet / Hållbarhet inte bara miljö

Hållbarhet inte bara miljö

Med hållbar utveckling menas utveckling som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Från att till en början enbart behandlat miljöfrågan har begreppet utvidgats till att omfatta samhällets utveckling i stort. I dag består hållbar utveckling av tre delar; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

För oss i den industrialiserade västvärlden är fokus främst på den ekologiska hållbarheten medan frågan i utvecklingsländer mer handlar om social och ekonomisk hållbarhet. Ett huvudproblem i Sverige är att minska beroendet av fossila bränslen med målet att bli helt oberoende 2050. Samma år är målet att utsläppen av koldioxid skall vara reducerade till nästan noll.

För att nå dessa mål krävs en mängd olika åtgärder, vilket i sin tur ställer krav på  samverkan mellan aktörer som i vanliga fall inte samarbetar. Skall vi uppnå sådan samverkan vill det till att våra politiker fattar nödvändiga beslut. Det gäller att upprätta nationella regler då den korta tiden kräver standardiserade lösningar. Då finns inte utrymme för kommunala, eller än mer lokala särkrav.

Våra byggnader svarar för 40 procent av landets energianvändning. Om vi skall nå målen att minska energianvändningen med 20 procent till 2020 och halvera den till 2050 måste vi ändra energiprestanda på nya byggnader och energieffektivisera det befintliga beståndet. 30 procent av byggnadsbeståndet 2050 är ännu inte byggda och de övriga måste successivt renoveras.

Dagens moderna trähus byggs industriellt i prefabricerade element eller hela volymer. Det ger kvalitetskontrollerade processer och mycket korta byggtider. Trä är det kanske mest klimatvänliga byggmaterialet. Träden binder koldioxid när de växer och koldioxiden förblir kvar i träet under hela dess livstid. Därför är produkter av trä bättre för vår miljö än motsvarande produkter av vissa andra material.

Av en byggnads totala kostnader svarar byggnadsskedet för ca 10 procent och 90 procent uppstår under bruksskedet. För att uppnå så låga drifts- och underhållskostnader som möjligt är valet av samverkande produkter och material i byggnadsskedet helt avgörande. Här har representanter för olika byggmaterial en viktig uppgift för att tillsammans utveckla ett hållbart byggande.

Leif G Gustafsson
vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen