Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Visa upp er tidigt för att nå framtida medarbetare

Visa upp er tidigt för att nå framtida medarbetare

Kompetensförsörjning, eller hur man ska hitta nya medarbetare, är en av de frågor där TMF:s medlemsföretag känner störst oro. Det kan också vara den fråga som företagen oftast hör av sig om. ”Varför hittar vi ingen att anställa och varför saknar de vi hittar, rätt kompetens? Varför kan inte TMF ordna det, varför finns det så få skolor och varför får skolorna inga elever?”

Många företag upplever kompetensförsörjningen som utmanande och få hinner med att arbeta långsiktigt eller strategiskt med framtida kompetensbehov.

Samtidigt kan man konstatera att en väl fungerande kompetensförsörjning är avgörande för företagens fortlevnad samt industrins och hela Sveriges konkurrenskraft.

En viktig del är utbildningssystemets kvalitet, relevans och förmåga att rusta elever och studenter för yrkeslivet. Samverkan mellan skola och näringsliv är avgörande för att eleverna ska få en bra start på yrkeslivet – praktik i olika former har stor betydelse. Samverkan mellan skola och utbildning är också ett verktyg för att underlätta företagens rekryteringar och här tror jag att företagen kommer att få en allt viktigare roll att spela.

Dessvärre är jag av den uppfattningen att skolorna själva inte kommer att förmå att leverera det eleverna och arbetslivet behöver. Om man vill säkerställa kvaliteten, behöver företagen kliva in och ta ett större ansvar, men också visa upp sig tidigt för framtidens medarbetare. För att industriföretag ska stå starka i framtiden behöver de arbeta systematiskt och strategiskt med sin kompetens. Det innebär också att utveckla de redan anställda medarbetarna, inte minst via validering av yrkesrollerna.

I detta nummer lyfter vi fem rekryteringsstrategier och vi har mött Amin, Amanda och Erik som via olika vägar och med skilda bakgrunder lockats till utbildningar inom vår industri.

David Johnsson Vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen