Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Medarbetaren / Örat mot rälsen får Anders att hitta utmaningarna

Örat mot rälsen får Anders att hitta utmaningarna

Den stora drivkraften för Anders Rosenkilde är att ge trä- och möbelföretagen praktisk nytta av forskningsvärldens resultat. Att knyta akademi och industri närmare varandra har varit ett mål för honom också – långt innan han 2009 kom till TMF och fick titeln chef teknisk utveckling.

ANDERS ROSENKILDE Chef teknisk utveckling på TMF Började på TMF: 2009 Bakgrund: Forskningsingenjör på Träteknikcentrum, teknologie doktor vid KTH Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa? Greta Thunberg, Donald Trump och Bob Marley.

ANDERS ROSENKILDE
Chef teknisk utveckling på TMF
Började på TMF: 2009
Bakgrund: Forskningsingenjör på Träteknikcentrum,
teknologie doktor vid KTH
Vilka tre kända personer skulle du vilja ha som sällskap på en tågresa?
Greta Thunberg, Donald Trump och Bob Marley.

Kommande år står stora saker på agendan där Anders röst lär ge resultat: energikrav, reviderade byggregler samt klimatdeklarationer för småhus, Kliv På.

– Jag lägger örat mot rälsen för att ta reda på utmaningar och problem för våra medlemsföretag. Min uppgift är att stötta företagen och att ta bort hindren för dem eller att åtminstone visa hur problemen kan rundas, säger Anders Rosenkilde.

Sitt första jobb fick han 1989 som forskningsingenjör på Träteknikcentrum, det som sedan blev SP Trä och i dag ingår i forskningsinstitutet RISE. Parallellt med mycket handfasta uppdrag åt träindustrin fortsatte han sin akademiska karriär och kunde 2002 disputera vid KTH i Stockholm. Hans doktorsavhandling klarlägger enkelt uttryckt hur fukt rör sig i trä, något som enligt Anders Rosenkilde har avgörande betydelse för att få en effektiv produktion med högkvalitativa slutprodukter.

När han för elva år sedan anställdes på TMF var det i stort sett ett tomt bord som mötte honom. Tjänsten som chef teknisk utveckling var ny, och frågor kring forskning och utveckling fanns – men på en relativt låg nivå.

– Nu blev mitt uppdrag att bidra till att lyfta forskning och utveckling inom branschen. Sedan kom en naturlig koppling till områden som standardisering och regelverksförenklingar, påpekar Anders Rosenkilde.

Mycket av det praktiska arbetet har skett och sker genom specialiserade grupper med olika inriktningar. Teknikgruppen för trähus är ett exempel. Här samverkar representanter för tolv medlemsföretag.

Samverkan är ett nyckelord även i andra sammanhang. TMF deltar för närvarande i elva forskningsprojekt. Kliv På Småhus heter det senaste och gäller klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det ska förbereda företagen på den obligatoriska klimatdeklaration som måste utföras för alla byggnader från och med den 1 januari 2022.

– Vi själva har en forskningsbudget på ungefär en miljon kronor per år plus kostnaden för en heltidstjänst. Den totala årsbudgeten för dessa projekt ligger på ungefär 15 miljoner. Utväxlingen blir med andra ord god genom att bland andra Energimyndigheten, Vinnova och Tillväxtverket och – inte minst – företagen svarar för en stor del av finansieringen, säger Anders Rosenkilde.

Ibland skräddarsys grupper grupper för att sättas in i bearbetningen av politiska beslutsfattare.

– Vi kan behöva ta fram och pedagogiskt presentera fakta inför ett riksdagsbeslut. Politikerna får ett bättre beslutsunderlag med hjälp av våra konsekvensanalyser där företagens bedömningar kommer med i bilden. Vi ska leverera fakta, inte bara klaga.

Han är dock inte enbart teknisk chef på TMF. 20 procent av sin tid fungerar Anders Rosenkilde som adjungerad professor i konstruktionsteknik för industriellt träbyggande vid Lunds universitet. Uppdragen går givetvis hand i hand och är till stor nytta för alla parter.

– I Lund är jag handledare för en doktorand och två examensarbetare och verkar för att etablera mer forskning med kopplingar till näringslivet. Forskningen är också ett sätt för att öka intresset för våra medlemsföretag och underlätta rekryteringen av duktiga medarbetare.

TEXT SÖREN KARLSSON

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen