Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Distansarbete och arbetsmiljöansvar

Distansarbete och arbetsmiljöansvar

För de organisatoriska och sociala delarna inom arbetsmiljön gäller det att se över hur kommunikation och information ska fungera.

Huvudregeln är att arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar även när arbetstagare arbetar på distans, exempelvis hemifrån. Lagen gör ingen skillnad på var arbetet utförs. Enligt grunderna i arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

För att uppnå en god arbetsmiljön vid distansarbete behöver såväl den fysiska platsen som hur arbetet organiseras och den sociala aspekten beaktas. Ju längre tid distansarbetet är tänkt att fortgå, desto mer insatser och anpassning kan behövas för att säkerställa arbetsmiljön för den anställde (såsom under Coronapandemin). Det kan exempelvis handla om arbetsutrustning i form av kontorsstol och datorutrustning eller uppmuntran till åtgärder i form av att ta pauser och röra på sig.

För de organisatoriska och sociala delarna inom arbetsmiljön så gäller det att se över hur kommunikation och information ska fungera inom organisationen och för de som arbetar på distans. Kanske behövs det tätare digitala avstämningsmöte eller hänvisa de anställda till speciella kanaler där löpande information förmedlas. Vissa anställda kan behöva individuella avstämningar kring sina arbetsuppgifter och hur olika arbetsuppgifter ska prioriteras.

Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar att informera arbetstagarna kring vilka risker arbete på distans kan medföra samt hur man kan förebygga ohälsa, exempelvis genom gynnsamma och varierande arbetsställningar samt social kontakt med kollegor.

Även den anställde har dock ett ansvar för sin egen arbetsmiljö och att rapportera brister och risker till sin arbetsgivare, vilket blir extra viktigt vid distansarbete. Här bör arbetsgivaren säkra upp att det finns tydlig information kring vad som gäller samt rutiner för hur den anställde ska rapportera synpunkter, brister och risker.

Möjlighet till distansarbete ses ofta som positivt och det finns en hel del fördelar med det från både arbetstagares och arbetsgivares perspektiv, så som minskad pendlingstid, ökad effektivitet, flexibilitet och balans mellan arbetsliv och fritid.

Gränsen mellan frivilligt, rekommenderat och beordrat distansarbete är dock flytande. Om distansarbetet sker på den anställdes eget initiativ är det rättsliga läget oklart kring arbetsgivarens faktiska arbetsmiljöansvar.

Vill du veta mer?

Finfa och AFA har skrivit om försäkringar vid distansarbete och även Prevent har en del material, såsom checklistor, tips och råd. Läs mer om arbetsmiljö, säkerhet & hälsa

>> tmf.se/arbetsmiljo

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen