Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / ÅTERBRUK I SAMVERKAN MED INDUSTRIN

ÅTERBRUK I SAMVERKAN MED INDUSTRIN

Intresset för hållbart återbruk ökar allt mer. Men hur kan en affärsmodell för återbruk på en B2B-marknad se ut? Place2place är en digital handelplats för återbruk som samlar flera av branschens möbeltillverkare.

Tajmingen hade kunnat vara bättre. När kollegorna Ola Göransson och Daniel Stridh i mars förra året bestämde sig för att hoppa av sina jobb i inredningsbranschen för att starta en digital handelsplats för cirkulär inredning hade pandemin just brutit ut.

– Å andra sidan hade vi arbetat med inredning i 20 år och kommit till ett vägskäl. Vi kände att vi inte längre kunde vara en del av en bransch där svenska kvalitetstillverkare pressas allt hårdare av billig import från Baltikum och Kina, och där möblerna hamnar på tippen efter något år eftersom inget ser något värde i dem.

Pandemin har heller inte enbart varit av ondo, understryker Ola Göransson, eftersom den har satt fingret på flera viktiga framtida frågor.

– Synen på hur, när och var vi arbetar har förändrats. Samtidigt väcks tankar kring hur vi hanterat pandemin och hur vi kan möta framtida kriser. Vi blir mer medvetna om behovet av hållbar utveckling och återbruk kan vara en del av lösningen.

Här måste branschen hitta nya affärsmodeller som driver ökad cirkularitet. Med place2place ha vi visat att det går att digitalisera B2B-affären för återbruk, det var inte alla som trodde det.

Robin Ljungar, hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretgen och med daglig hantering av branschens utmaningar ifråga om återbruk och cirkulära affärsmodeller, förtydligar:

– När det gäller återbruk och begagnade möbler så är det mycket viktigt att man ställer samma krav på dessa som på nyproducerade. Man måste kunna påvisa att produkterna uppfyller gällande lagstiftning för exempelvis kemikalieinnehåll och produktsäkerhet. Detta kan vara mycket svårt att göra om man inte har en dialog med originaltillverkaren som ju ofta är den enda som sitter på denna kunskap.

Ola Göranssons och Daniel Stridhs vision är en opartisk e-handelsplats som samlar hela branschen, med en låg tröskel till en snabbt växande marknad. Upplägget är också enkelt.

– Det är kostnadsfritt att lägga upp produkterna till försäljning. I praktiken tar vi sedan över och sköter affären. Vi själva tar en kommissionsavgift på 20 procent, förklarar Ola.

Duons egen stora investering har varit byggandet av den digitala handelsplatsen. Det fanns heller inga ”färdiga” lösningar att ta till, utan man fick skräddarsy för ändamålet.

– Vi hittade inte någon motsvarighet på den svenska marknaden. Flera kommuner har nu visat intresse för tjänsten.

– Vi gjorde en förstudie hos Sveriges kommuner i våras, som har resulterat i att vi har utvecklat en abonnemangstjänst där kommuner bland annat kan jämföra återbruksmarknaden med de interna bestånden.

Place2place sjösattes hösten 2020 och förra sommaren ägnade duon åt att kontakta svenska tillverkare för att få med dem i satsningen.

– Gensvaret lät inte vänta på sig. Många gjorde tummen upp medan vissa utryckte oro över att nyförsäljningen skulle kunna påverkas negativt.

– Flera tyckte också att det var bra att vi som tog initiativet har en bakgrund inom branschen, men ändå inte var knutna till någon aktör. För de flesta är återbruk en allt viktigare fråga, men man inte riktigt hittat en modell för hur det ska hanteras praktiskt.

En hel del tillverkare sitter idag på stora volymer av utställningsmöbler som enkelt skulle kunna gå vidare till försäljning på en organiserad andrahandsmarknad.

Den främsta drivkraften bakom återbruk är viljan att bidra till ökade cirkulära flöden. Därtill kommer även att de ekonomiska incitamenten blir tydliga och att marknaden blir tillräcklig stor. Ola Göransson bedömer att marknaden för återbruk i dag uppgår till cirka 350 miljoner kronor.

– På några års sikt kommer marknaden att växa och så småningom kunna vara en miljardmarknad, menar han.

Sedan lanseringen av handelsplatsen i november förra året har place2place knutit till sig 13 svenska möbeltillverkare som samarbetspartners.

– Våra samarbetspartners får använda sin logotyp på webbplatsen – i övrigt gäller samma villkor som för alla andra som vill lägga upp inredning till försäljning. Tillverkare kan, om de så önskar, hänvisa till oss när de får frågor kring hur de hanterar sitt återbruk.

Ola Göransson och Daniel Stridh märker även att deras kunskap kring återbruk är efterfrågad i andra sammanhang.

– Många andra branscher står inför liknande utmaningar där vi kan bidra med våra erfarenheter. Det finns ett stort intresse för återbruk, från privatpersoner till byggföretag och stora offentliga beställare.

– Ett aktuellt exempel på den tid som vi går till mötes är stadsbyggnadsprojektet Embassy of Sharing som byggs vid Hyllie i Malmö. Det som ska rymma bostäder, kontor och butiker och samla olika krafter som arbetar för hållbarhet. Där kommer återbruk vara en viktig parameter.

Ola Göransson och Daniel Stridh.

Ola Göransson och Daniel Stridh.

p1fet2cfb41dsrgl1bb82fvs694-0

Handelsplatsen Place2Place

TEXT PETER WILLEBRAND

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen