Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Trä ger positiva effekter på hälsan
Sherwin-Williams

Trä ger positiva effekter på hälsan

Miljövänligt, användbart, vackert – men också hälsosamt. Forskningsprojektet Wood2New har undersökt olika aspekter av interiört trä och hittat tydligt positiva effekter av trä i sjukhusmiljöer.

TEXT MAGNUS HAGSTRÖM FOTO G.A.D

Att trä är vackert är en subjektiv åsikt som det inte riktigt går att fastslå, även om de flesta skulle hålla med. Att materialet påverkar oss människor positivt finns det däremot belägg för. Forskningsprojektet Wood2New har undersökt effekterna av interiört trä ur olika aspekter – och resultatet är slående. Trämaterial inomhus påverkar luftkvaliteten positivt, kan användas som värmeväxlare – och får faktiskt människor att må bättre. Det är några av slutsatserna i det treåriga projektet.

Yrsa Cronhjort

Yrsa Cronhjort

– Vi har ganska klara indikationer på att patienter på sjukhus blir friskare i en miljö med träväggar, säger den norske forskaren Anders Q Nyrud som studerat trämaterial och psykosociala effekter, bland annat genom undersökningar av de miljöpsykologiska effekterna i olika patientrum.

Han hänvisar till experiment med 210 deltagare som vistades i fyra olika miljöer. I en rumstyp var väggarna vitmålade och utsmyckningen bestod av en litografi, i en annan med landskapskonst medan de två övriga hade en vägg med panel av björk– respektive ekträ. Det visade sig att de patienter som vistades i de båda trämiljöerna aldrig behövde mer än fem dagar på sjukhuset efter operation medan det tog upp till sju dagar i rummen utan trä.

– Mätningar visade att färre av patienterna upplevde stora stressbelastningar i de träbeklädda miljöerna.

Forskningsprojektet Wood2New är ett internationellt samordnat projekt som pågått i tre år mellan 2014–2016. Deltagarna har kommit från universitet och industriella sammanslutningar i Sverige, Norge, Finland, Österrike och Storbritannien och haft huvudfinansiering från EU:s ramprogram för forskning Wood Wisdom Net+. Det övergripande temat har varit ”Interiört trä – påverkan på inomhusklimat, upplevelse och välbefinnande” och utifrån det har forskarna tittat på olika aspekter.

Tomas Nord vid Linköpings universitet har varit svensk representant och han menar att en av målsättningarna inom projektet varit att hitta nya möjligheter att använda trä inomhus.

– Trots kraftig urbanisering – mer än 50 procent av världens befolkning bor i städer – vet vi att skog påverkar oss positivt. Och 90 procent av vår tid vistas vi inomhus, men det går kanske att ta med sig skogen in?

Wood2New–har tittat på trämaterialets rent tekniska förutsättningar, såsom påverkan på luftkvalitet och buffringsförmåga men även de juridiska kraven i olika länder för interiör träanvändning.

– Mycket av det som kommit fram i projektet bekräftar sådant vi vet eller trott oss veta – att trä upplevs som varmt, rogivande och tryggt. Men en nyhet är det som kommit fram om träets buffringsförmåga. Trä har förmågan att ta upp ånga och hålla kvar den, kondenseras och avge värme. Trä och fukt brukar oftast framställas som ett problem, där man får förhålla sig till risk för mögel till exempel. Men på rätt sätt kan träets öppna struktur fungera på ett energimässigt fördelaktigt sätt.

Det som berör slutanvändarna mest är antagligen ändå de miljöpsykologiska faktorerna, och här är förstås Anders Q Nyruds rön från sjukhusmiljöer intressanta.

– Det är så goda resultat att man nästan är försiktig med att visa dem, säger han, i vetskap om att den här typen av undersökningar i viss mån alltid har ett subjektivt inslag, även när de genomförts enligt vetenskapligt korrekta metoder.

Desto bättre då att det som framkommit i det norska materialet bekräftas av en finsk grupp som haft ett liknande projekt. Yrsa Cronhjort och tre andra forskare vid Aalto–universitet har under rubriken ”Trämaterial i vårdinrättningar och kontorsmiljöer” dels tittat på betydelsen av trämaterial för uppfattningen om rummets kvalitet i kontorsmiljöer, dels uppfattningar och åsikter om användningen av trä i vårdmiljöer.

– Trä uppfattas generellt positivt, i vårt fall ville 90 procent av 65 deltagare – som både var planerare och slutanvändare – rekommendera trämaterial i vårdmiljöer, säger Yrsa Cronhjort.

De finska forskarnas samlade resultat har formulerats i två designguider; en gällande energieffektiva interiörer och en som rubricerats ”Interiörer för välmående”. När Tomas Nord sammanfattar projektet talar han om skogen och träet som en möjliggörare för en hållbarare framtid men också om hälsoperspektivet.

– Vi tror att de positiva hälsoaspekterna vad gäller interiört trä kommer att uppmärksammas mer och mer.

Wood2New

På webbadressen wood2new.org finns hela projektet presenterat med slutrapport och all info om de deltagande organisationerna. Den svenska representanten, Linköpings universitet, har bra material på svenska från projektet på sin webbplats.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen