Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Hallå där! / ”Småhus underlättar för alla”

”Småhus underlättar för alla”

I debattboken Villaboendets idéer vill Lars Anders Johansson sticka ”hål på myten om förtätning” och utmana ”den modernistiska stadsplaneringens villfarelser”. Innehållet kretsar kring trädgårdsstäder, egnahemsrörelsens framväxt och villaägarrörelsens historia.

Vilken tes driver du i boken?

– Andelen som vill bo i eget hus har varit mer eller mindre konstant sedan frågan började ställas i början av 1900-talet. Men trots att tre fjärdedelar av svenskarna vill bo i småhus utgörs endast en femtedel av de nyproducerade bostäderna av sådana. Bostadspolitiken har varit inriktad på en annan typ av bostäder, vilket skapat ett underskott på villor och radhus som pressat upp priserna på dessa.

Hur skulle du beskriva den moderna ”egnahemsdrömmen”?

– Funktionalisterna som drömde om en ny ”massmänniska” och hus som ”maskiner för boende” visade sig ha fel. Människors drömmar är ungefär desamma nu som för hundra år sedan. De flesta vill fortfarande bo i ett eget hus med egen trädgård. Trädgårdsstaden är dessutom minst lika effektiv som den funktionalistiska staden och miljövänligare än dagens storskaliga flerfamiljshus i betong.

Vad krävs för att så många som möjligt ska kunna förverkliga den?

– Kommunerna måste inse att de spelar en nyckelroll för vilken typ av stadsmiljöer som byggs. Det saknas inte byggbar mark, inte ens i storstadsområdena, men markvärdesstegringen har gjort det rationellt för kommunerna att bara släppa små bitar mark för byggande åt gången. Det skapar ett underskott som driver upp värdet på marken ännu mer. Underskottet gör det lönsamt att sälja till stora aktörer som vill bygga flerfamiljshus. Till följd av trycket på bostadsmarknaden flyttar människor in i dessa, även om de skulle föredragit småhus.

– Kortsiktigt är det lönsamt för kommunerna att sälja byggrätter till de som vill bygga stora flerfamiljshus. Historiskt har det dock visat sig att villaområden så gott som alltid är en långsiktigt lönsam affär för kommunerna.

Vilka politiska initiativ efterlyser du?

– Bostadspolitiken har tenderat att stirra sig blind på resurssvaga grupper på bostadsmarknaden – unga, studenter och nyanlända invandrare – och prioriterat små lägenheter och hyresrätter. Men nybyggda lägenheter kan aldrig bli billiga. Jag menar att man i stället borde fokusera på den senare delen av flyttkedjan. Genom att bygga småhus frigör man större lägenheter som i sin tur frigör mindre lägenheter. Genom att bygga småhus underlättar man för alla grupper på bostadsmarknaden, medan ett ensidigt fokus på små lägenheter befäster underskottet på de bostäder som det redan råder brist på.

– Kommunerna behöver ta ansvar för att planera för tillräckligt många nya villatomter för att tomtpriserna kan hållas på en hanterbar nivå. Mycket litet tyder på att efterfrågan på småhus minskar de kommande hundra åren.

ARS ANDERS JOHANSSON Gör: Författare, musiker och poet. Aktuell: Med debattboken Villaboendets idéer, utgiven av Villaägarnas riksförbund i maj, där Johansson tills nyligen arbetade som samhällspolitisk expert.

ARS ANDERS JOHANSSON
Gör: Författare, musiker och poet. Aktuell: Med debattboken Villaboendets idéer, utgiven av Villaägarnas riksförbund i maj, där Johansson tills nyligen arbetade som samhällspolitisk expert.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum gavs ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen, 2005-2023 men har nu gått vidare i en annan digital form – Inblick.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen