Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Hur ska jag göra vid återanställning?
Sherwin-Williams

Hur ska jag göra vid återanställning?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Katia Storm, förhandlare, arbetsrättsjurist, svarar på dina frågor

Katia Storm

FrågaHur ska jag göra vid återanställning?

Jag har det senaste året börjat ställa krav på högre teknisk utbildning på de som söker arbete hos mig. Jag står nu i en återanställningssituation av Johanna och funderar nu över kravet på ”tillräckliga kvalifikationer” som finns i 25 § LAS. Innebär det att jag kan ställa samma krav på teknisk utbildning på Johanna som jag gör på nyanställda?

Svar

När en arbetsgivare står inför en rekrytering till en ny tjänst, och det finns tidigare uppsagd personal med företrädesrätt till återanställning, ska arbetsgivaren enligt 25 § LAS erbjuda den nya tjänsten till den som anmält företrädesrätt till återanställning, har längst anställningstid samt tillräckliga kvalifikationer till tjänsten.

Utgångspunkten är inte att arbetstagaren ska ha de bästa kvalifikationerna, utan kravet ligger endast på tillräckliga. I denna prövning av ”tillräckliga kvalifikationer” ska arbetsgivaren även beakta en viss inskolningstid för nya kunskaper/kompetenser.
Ju mer kvalificerad tjänst det gäller, desto längre tid kan det ta att lära sig det nya arbetet. Det ska inte handla om en omskolning till ett nytt yrke, utan snarare om en inskolning till yrket genom en kortare inlärningsperiod med i vissa fall en utbildningsinsats. Rättspraxis visar att denna period kan vara mellan en till sex månaders inlärningstid.

Det är arbetsgivaren som sätter upp kraven för den nya befattningen men kraven får inte vara högre än vad som är rimligt att kräva av en nyanställd. Kraven får inte heller vara obefogade eller diskriminerade. Formella meriter kan krävas, till exempel viss utbildning eller särskild erfarenhet och till viss del finns även personlig lämplighet.

Gällande chefstjänster anses att om arbetstagaren inte redan är utsedd till chef på den nuvarande arbetsplatsen, kan inte tillräckliga kvalifikationer hävdas för sådan tjänst. Anledning är att det för en chefstjänst krävs ett särskilt förtroende.
Vid vissa situationer kan sjukdom hos arbetstagaren ha betydelse för om denne har tillräckliga kvalifikationer vid prövning för den nya tjänsten. Vid varaktig sjukdom, där det finns grundliga medicinska undersökningar med ett konstaterande att arbetsförmågan är nedsatt för aktuella arbetsuppgifter, kan bedömningen bli att tillräckliga kvalifikationer saknas. Fullgjord rehabiliteringsskyldighet, vidtagna skäliga stöd- och anpassningsåtgärder samt omplaceringsutredning av arbetsgivaren måste då vara uppfyllda.

I ditt fall framkommer inte hur länge och för hur många nyanställningar som du tillämpat kravet på högre teknisk utbildning. Om inte Johanna uppfyller de ställda kraven, samt inte har möjlighet att tillgodogöra sig den tekniska utbildningen du kräver inom en rimlig tid kan det vara så att hon saknar tillräckliga kvalifikationer för tjänsten.
Emellertid ligger bevisbördan vid tvist på den arbetsgivare som hävdar att tillräckliga kvalifikationer saknas varvid jag rekommenderar att kontakt tas med TMF:s rådgivare för detaljerad rådgivning i det enskilda ärendet.

Relaterade artiklar

1 kommentar

 • Henrik

  Jag har just högre teknisk utbildning.

  Men jag frågar i alla fall varför har frågeställaren på senast året börja ställa krav på att folk ska ha högre teknisk utbildning? Och varför just nu, och inte tidigare?

  Nästa fråga som jag har, har du som arbetsgivare för avsikt att avsätta mer pengar från företaget till löner i och med högre utbildad arbetskraft, och om du tänkt dig det, vilka nivåer handlar det om i procent?

  Ungefär vilken riktlön gäller för ingenjörer, resp civilingenjör inom trä & möbelindustrin i Sverige idag. Ingångslön efter studier, efter fem års erfarenhet, och efter ca 15 år?

  Frågorna jag ställer kanske kan tyckas oviktiga, men det är de inte för mig.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen