Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Hur länge gäller tystnadsplikten?
Sherwin-Williams

Hur länge gäller tystnadsplikten?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Bengt Johansson_cropped1

Fråga

Hur länge gäller tystnadsplikten?

I en överenskommelse om avslutande av en anställning anges att tystnadsplikt råder kring överenskommelsen. Hur länge gäller tystnadsplikten och vilka krav kan man rikta mot den part som bryter mot den?

SvarOlika typer av sekretessklausuler (tystnadsplikt) är vanliga i arbetslivet. Utgångspunkten är att avtalsfrihet råder, det vill säga parterna är i princip fria att komma överens om tystnadsplikt, men att giltighetstiden inte får vara alltför lång. Det är svårt att ge ett konkret svar på vad som kan betraktas som rimlig giltighetstid för en bestämmelse om tystnadsplikt i det enskilda fallet. Som riktlinje brukar anges cirka två år efter anställningens upphörande, men i anställningsförhållanden där det förekommer känslig och långlivad information av stort ekonomiskt värde kan förmodligen betydligt längre giltighetstider än så godtas.

I detta fall handlar det om tystnadsplikt angående innehållet i ett så kallat utköpsavtal. Som ovan angivits är en sådan klausul normalt bindande. Denna typ av klausul har normalt så begränsad inverkan på en före detta anställd att den anses kunna gälla tills vidare, med en bortre gräns på tio år från anställningens upphörande.

I princip kan ett avtalsbrott medföra skadeståndsskyldighet gentemot motparten i avtalet. Men det är normalt mycket svårt för en part att bevisa att motpartens brott mot tystnadsplikten har orsakat ekonomisk skada. Först om man lyckas med det kan man nå framgång med en skadeståndstalan mot den andra parten.

Bengt Johansson, chefsjurist
bengt.johansson@tmf.se

 

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen