Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Perspektiv / Framtidens ledare ställs inför nya kravdagens

Framtidens ledare ställs inför nya kravdagens

Hur bedriver man ett hållbart ledarskap i en värld präglad av globalisering, minskade resurser och snabba omställningar? Nyligen avslutades ett treårigt forskningsprojekt som fokuserar på framtidens ledare och hur dessa ska orka, vilja och kunna vara ledare i morgondagens arbetsliv.

”Vad krävs egentligen för att de ska kunna orka och vilja vara en ledare i dagens arbetsliv? Vi vet ju redan i dag att det finns vissa branscher där man inte orkar vara kvar till pensionsåldern.”

”Vad krävs egentligen för att de ska kunna orka och vilja vara en ledare i dagens arbetsliv? Vi vet ju redan i dag att det finns vissa branscher där man inte orkar vara kvar till pensionsåldern.”

Fortare. Det är ett ord som i mångt och mycket har kommit att bli utmärkande för vår samtid. Fenomen som globalisering, snabba omställningar, minskade resurser, hög konkurrens och digitalisering har förändrat vår tillvaro – med oförutsägbarhet, stress och psykisk ohälsa som resultat.

Vad innebär detta för framtidens arbetsliv? 2017 avslutades det treåriga forskningsprojektet Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv. I motsats till mycket tidigare forskning, som fokuserat på ledarskapets betydelse för medarbetarna, valde man den här gången att fokusera på ledarna. Grundfrågan var hur ledarna upplever ledarskapet i förhållande till sin egen hållbarhet:

– Vad krävs egentligen för att de ska kunna orka och vilja vara en ledare i dagens arbetsliv? Vi vet ju redan i dag att det finns vissa branscher där man inte orkar vara kvar till pensionsåldern. Vad gäller ledarrollen har man inte fysiskt tunga jobb, men det är tungt på ett annat sätt, berättar Susanna Toivanen, professor i sociologi på Mälardalens högskola och en av forskarna bakom projektet. Studien leddes av Christin Mellner, fil dr och forskare i arbets- och organisationspsykologi vid Psykologiska institutionen på Stockholms universitet.

Susanna Toivonen

Susanna Toivonen

Projektet finansierades av AFA Försäkringar och byggde på 22 djupintervjuer med ledare i olika branscher, och en webbenkät som besvarandes av 1 657 chefer. Faktorer som undersöktes var livsbalans, möjlighet till återhämtning, sjukfrånvaro, sömn och hälsa.

Ett av de mest uppseendeväckande resultaten är hur viktigt det är med självmedkänsla för att kunna vara en hållbar ledare. Självmedkänsla är viktigt för att kunna ge sig själv det stöd man behöver, till exempel genom att inte döma sig själv för hårt, att sätta gränser mellan arbete och privatliv och att fråga sig själv vad man behöver för att hålla och för att kunna ge medarbetare det stöd de behöver.

Just möjligheten till arbetsfri fritid är en viktig förutsättning för hållbart ledarskap. Studien visade att en stor del av de tillfrågade både jobbar under semestern och låter arbetet styra när de umgås med familj och vänner.

Arbetsgruppernas ökande storlek upplevs också som ett problem i och med att det kan vara omöjligt att se till varje enskild medarbetare. I och med digitaliseringen är det inte ens säkert att vi är på samma arbetsplats. Digitaliseringen innebär även att kontrollsystemen flyttar till det digitala och att det läggs stort fokus på att leverera:

– Det spelar mindre roll hur du gör ditt jobb, men du måste alltid leverera. Många ledare berättade i intervjuerna att målen är för högt uppskruvade och att de i många fall inte längre är relevanta i och med att man hela tiden lägger på nya, säger Susanna Toivanen.

Studien visade också hur viktigt det är med tydlighet, och att kommunikation måste fungera. Tillit och trygghet är grundläggande, och om man inte til.låts göra fel kan det sluta med att man inte gör någonting alls.

Relationer till medarbetare löper annars som en röd tråd genom hela studien. En av slutsatserna är att synen på att vara ett framgångsrikt företag även bör inkludera mjuka värden och att begreppet framgång borde innefatta relationer och hur folk mår, menar Susanna Toivanen:

– Många kallar det för mjuka frågor, men till syvende och sist är det stenhårda frågor eftersom de påverkar verksamheters resultat så mycket. Det klimat vi skapar har stor betydelse för hur vi presterar. Det som inte kan digitaliseras är just det här som man kallar mjuka värden. De är viktiga i dag och kommer att bli ännu viktigare i framtidens arbetsliv.

Bli hållbar som chef

9 saker en ledare behöver i framtidens arbetsliv *

1. Goda förutsättningar i arbetet/balanserade krav

2. Resursbalans

3. Stöd från egen närmaste chef/ledningsgrupp

4. Tillitsfulla relationer med medarbetare

5. Att inte vara en buffert för stressade medarbetare

6. Möjlighet till arbetsfri fritid

7. Självmedkänsla

8. Motståndskraft att snabbt komma igen efter motgångar och stressade perioder

9. Gränskontroll, till exempel över gränsen mellan arbete och fritid

* Hämtat från: Christin Mellners föreläsning om rapporten Hållbart ledarskap i ett föränderligt arbetsliv på YouTube.

TEXT: Henrik Skapare

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen