Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Frågor & svar / Får styrelseinformation spridas?

Får styrelseinformation spridas?

Fråga oss! Du ställer frågorna. Vi svarar. Mejla dina frågor till hjalp@tmf.se.

Katia Storm, förhandlare, arbetsrättsjurist, svarar på dina frågor

Katia Storm

Fråga Får styrelseinformation spridas?

Har en arbetstagarrepresentant i en styrelse tystnadsplikt?

Svar

Det finns ingen uttrycklig tystnadsplikt inskriven varken i lagen om styrelserepresentation för de privatanställda (LSA) eller i aktiebolagslagen (ABL), men en arbetstagarrepresentant (ATR) ses som en styrelseledamot och har samma juridiska ansvar som övriga styrelseledamöter. Samtidigt är en ATR även en facklig förtroendeman, och omfattas därför av reglerna om ledighet och betalning enligt lagen om fackliga förtroendemän (FML).

Liksom för övriga styrelseledamöter gäller även för ATR en lojalitetsplikt (vårdnadsplikt) mot företaget vilket innebär att de är skyldiga att hålla inne med information som kan skada företaget om det sprids. Det är lämpligt att i arbetsordningen reglera hur styrelseledamöterna ska se på information som yppas under sammanträden samt förhållningssätt till spridning av information. Styrelsen kan besluta om sekretess för specifikt känsliga frågor som behandlas på mötet, och kan avse dels vilka uppgifter som får lämnas och dels vem som får lämna uppgifterna.

I jävsreglerna framgår vilka frågor ATR inte får vara med att behandla. En ATR har inte rätt att delta i överläggningar eller behandling av frågor som berör förhållandet mellan arbetsgivaren och den fackliga organisationen till exempel frågor som gäller kollektivavtal, stridsåtgärder eller löneförhandlingar.

Noterbart är även de olika syften som finns med LSA och medbestämmandelagen (MBL). LSA ger ATR möjlighet till insyn och inflytande genom att få medverka i företagets beslutsprocess, men verka för företagets bästa. MBL utgår däremot från att arbetstagarna (genom fackklubben) ska få insyn och delaktighet men som motpart till arbetsgivaren det vill säga i teorin har de motstående intressen som ska ”jämkas samman”.

Slutligen kan påminnas om att rätten att förhandla enligt MBL tillhör den lokala arbetstagarorganisationen, vilket innebär att MBL-förhandlingar aldrig ska ske i företagets styrelse.

Kontakta gärna TMF:s rådgivare för detaljerad rådgivning.

Katia Storm, förhandlare och arbetsrättsjurist

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen