Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Det kan bli en komplicerad förhandling

Det kan bli en komplicerad förhandling

Krönika

I månadsskiftet mars-april 2016 löper de nu gällande kollektivavtalen för TMF:s medlemsföretag ut. Men det handlar inte bara om TMF:s avtal.

Avtalen löper ut ungefär samtidigt för hela den svenska privata arbetsmarknaden. Som parter till Industriavtalet är vi också med i de märkessättande förhandlingarna där nivån för löneökningarna på arbetsmarknaden ska sättas.

Vi befinner oss just nu mitt i förberedelsearbetet inför förhandlingarna och har precis gått ut med en medlemsenkät som dels syftar till att ge oss ett faktaunderlag inför förhandlingarna, men som också ska fånga upp medlemsföretagens åsikter kring vilka frågor som de anser att TMF ska driva i de kommande förhandlingarna. Vi ger oss även ut på en landsomfattande turné för att på en mängd platser över hela landet träffa medlemsföretag och föra direkt dialog om avtalsrörelsen, dess olika ingredienser samt vad vi har att vänta oss av motparter och omvärld. Detta förankringsarbete är en förutsättning för oss för att skapa legitimitet i vårt sätt att arbeta. I slutändan är det ju medlemsföretagen, genom förbundets styrelse, som har att avgöra om TMF ska anta eller förkasta förslag till nya avtal samt även ta ställning till eventuella hot om stridsåtgärder.

Tyvärr finns det en del som tyder på att det kan bli en komplicerad förhandling denna gång. Frågan om hur LO ska förmå hålla ihop är viktig och svår. Vilka frågor från annat håll kommer industrifacken att tvingas driva för att få ihop sin samordning?

Från fackligt håll har man redan nu gjort klart att utgångspunkten för lönekraven kommer att vara Riksbankens inflationsmål om två procent. På detta ska sedan ett påslag göras.

Vi, arbetsgivarorganisationer inom industrin, har varit lika tydliga med att vi inte kan utgå ifrån ett inflationsmål som Riksbanken, såvitt vi kan bedöma, inte har några realistiska möjligheter att uppnå, och heller inte lyckats uppnå i mannaminne. Vi har de senaste åren haft för höga löneökningar i förhållande till vår omvärld vilket lett till en försvagad konkurrenskraft för svenska företag. Att ytterligare spä på detta kommer att kosta arbetstillfällen, det ska man vara medveten om.

David Johnsson, vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen