Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ VDn har ordet / Arbetsmiljöarbete i ständig utveckling

Arbetsmiljöarbete i ständig utveckling

David Johnsson, vd TMF

Arbetsmiljö är möjligen den enskilt viktigaste frågan som TMF har att hantera. Detta av flera uppenbara anledningar.

Det ena är den moraliska aspekten. Ingen skall behöva skada sig på arbetsplatsen. Man ska kunna gå till sitt arbete i förvissningen om att miljön är så pass god och säker att riskerna för skador och olycksfall minimeras. Givetvis kan inte allting i alla lägen förebyggas. Och man ska inte bortse från den enskilda medarbetarens ansvar för sin arbetsmiljö. Icke desto mindre ska det som går att göra också göras.

Det andra är den ekonomiska aspekten. Forskningen visar att man genom ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete inte bara sparar, utan faktiskt till och med kan tjäna pengar. Det handlar mycket om att organisera arbetet på ett effektivt och rationellt sätt. Ett genomtänkt företag är ofta också ett lönsamt företag.

Det tredje handlar om att en annan viktig fråga för industrin, nämligen rekrytering. Ska industrin med framgång kunna rekrytera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare måste miljön vara god. Det är naivt att tro att morgondagens arbetskraft kommer att söka sig till en miljö som inte är säker, lockande eller utvecklande.

Även om statistiken tydligt går åt rätt håll, både när det gäller arbetsolyckor och arbetsolycksfall, inträffar varje år fortfarande ett antal allvarliga arbetsolyckor och tillbud.

TMF:s roll i sammanhanget är att stödja, rådgiva, företräda och utbilda företagen i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Det gör vi och det kommer vi att fortsätta att göra. TMF:s styrelse har uttalat att detta är en för förbundet prioriterad fråga. Det praktiska arbetsmiljöarbetet måste dock alltid ske i verkligheten hos företagen. Där sker också oerhört mycket. Arbetsmiljöarbetet utvecklas ständigt och är i dag en del av företagens affärsmodeller.

Jag är helt övertygad om att den goda utvecklingen kommer att fortsätta och att arbetsmiljön kommer att bli ännu bättre. Det är ju dessutom inte så att det finns något alternativ.

David Johnsson, vd, TMF

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av Trä- och Möbelföretagen, TMF - en del av Arbio AB.

Ansvarig utgivare

David Johnsson, vd, TMF
Trä och Möbelföretagen