Trä & Möbelföretagens medlemstidning

/ Strategiskt / Är du redo för en renoveringsboom?
Sherwin-Williams

Är du redo för en renoveringsboom?

TMF_74A3387

Med sina drygt 300 000 renoveringsmogna lägenheter kan miljonprogrammet bli ett Klondyke för företagen inom trä- och möbelindustrin. Och när det väl smäller gäller det att stå redo. Anna Jarnehammar på Svenska Miljöinstitutet berättar hur du förbereder dig.

Bara de närmsta åren behöver cirka 320 000 bostäder i miljonprogrammen renoveras. På längre sikt handlar det om 50 000 bostäder per år fram till 2050. Miljonprogrammets hus har nått sin maximala livslängd. Dessutom behövs renoveringarna för att Sverige ska klara målen för energieffektivisering.

Hittills har det gått långsamt. Läget kan dock förändras snabbt, till exempel som en effekt av politiska beslut. Och när proppen dras ur för renoveringarna, så är det de företag som förberett sig mest som blir de största vinnarna.

– Ett problem som kan uppstå om efterfrågan ökar väldigt snabbt är att företagets produktion inte är omställd för mer energieffektiva tekniker och produkter. Nya produkter kan behöva utvecklas och nya koncept, som bättre passar denna mer omfattande renovering, kan behöva tas fram, säger Anna Jarnehammar, chef för enheten för Klimat och Hållbara Samhällssystem på Svenska Miljöinstitutet.

Hon fortsätter:

– Även mer omfattande systemlösningar kan krävas, med ett helhetstänk kring hela byggnadsskalets energieffektivitet. Det kan behöva inbegripa både väggar, fönster och anslutningar däremellan.

För det enskilda företaget är det högt ställda krav. I värsta fall handlar det om att hela produktionslinjer behöver byggas om för att uppfylla kraven på ett kostnadseffektivt sätt.

En möjlig väg är att jaga standardiserade lösningar.

– Vad går att standardisera i produktionen som rör de nya energikraven? Ska delar av produktionen ställas om eller ska hela produktionen ställas om? Ju större andel som kan ställas om, desto billigare blir produktionen av de nya energieffektiva lösningarna, säger Anna Jarnehammar.

Det är en svårhanterlig situation för företagen. Utan tydliga riktlinjer, blir det svårt att anpassa verksamheten. Utan tydliga tidsplaner, blir det vanskligt att investera.

Men att stå stilla duger inte heller.

TMF_74A3375– För att klara dessa förändringar krävs att produkt- och produktionsutvecklingen går i takt och att man kan leverera de nya koncepten och produkterna när efterfrågan väl uppstår. För företagsledningen gäller det att kunna tolka hur snabbt förändringen kommer. Det handlar om att ha en bra omvärldsbevakning och att förstå hur de nya kraven kommer att påverka min produkt, säger Anna Jarnehammar.

Kompetens kring vilka energikrav som kan komma och kompetens inom utvecklingen av nya tekniker är nödvändigt för de företag som vill stå redo. Anna Jarnehammar nämner kunskap om att renovera medan människor bor kvar i sina bostäder, att man klarar renoveringarna utan att kostnaderna skenar iväg samt förmågan att visa på livscykelperspektivet vid val av teknik och material.

Omvärldsbevakningen handlar bland annat om att ha koll på vilka miljökrav som kan komma att ställas på leverantörer vid renoveringar. Det kan handla om kemikalieinnehåll och förmågan att säkerställa en god inomhusmiljö.

– För företaget gäller det att hela tiden vara lyhörd och att känna av marknadens förväntningar. Dessutom behöver man följa hur lagstiftningen utvecklas och känna till olika direktiv – det är på EU-nivå många av energieffektiviseringskraven sätts, säger Anna Jarnehammar.

Det är också vettigt att förebyggande se över sin verksamhet och titta på hur olika scenarion på marknaden påverkar den egna verksamheten. Vilka flaskhalsar finns, vilka samarbeten krävs och vilka nya affärsmöjligheter uppstår?

– Det kan också vara en bra idé att delta i några föregångarprojekt för att lära sig vad de nya kraven kan innebära, säger Anna Jarnehammar.

Text: Per Torberger

Foto: Ola Torkelsson

Fem tips som gör dig redo för renovering

Omvärldsbevaka

Håll koll på omvärlden, både nationellt och på EU-nivå.

Scenarioplanera

Ta fram strategier för olika möjliga utvecklingar.

Inventera

Se över produktportföljen. Vad finns i dag i din produktportfölj och vilka nya produkter och koncept kan ni ta fram?

Anpassa

Se över produktionslinjerna. Vid en omställning, hur behöver ni anpassa produktionen för att kunna leverera?

Torrsimma

Engagera företaget i föregångarprojekt där ni kan fördjupa kunskapen och se hur er verksamhet passar framtiden.

”Det gäller att fråga sig vad marknaden faktiskt vill ha”

agneta perssonHallå där Agneta Persson, expert inom hållbar energi-användning, WSP Group. Vad måste företagen tänka på för att snabb kunna ställa om sitt utbud till energi-effektivare lösningar?

Det gäller att lyfta blicken och fråga sig vad det är marknaden egentligen vill ha. De som köper bostad i dag är en helt annan kundgrupp än den för tio, tjugo år sedan. De ställer helt andra miljö- och klimatkrav. Och det gäller att förstå detta och se både kortsiktigt och över längre tid. Givetvis krävs det olika insatser för olika företag. Men alla måste se över vad är det för produkter man bygger in. Vad är det till exempel för isolering och vilken återvinningsgrad är det på ventilationssystemen? Det här är basala byggklossar, men det gäller också att med livscykelperspektiv räkna på vad som ger mest för pengarna.

En annan aspekt är hur företagen ska marknadsföra sig. För fönstertillverkare kan det till exempel handla om försöka få småhustillverkarna att alltid köpa in energieffektiva fönster i sina ramavtal. Och för marknaden med befintliga småhus handlar det också om att lyfta kunskapsnivån för bygghandeln, hantverkarna och de som arbetar med produkterna.”

 

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att bli publicerad ( * ).

Om Trä & Möbelforum

Trä- & Möbelforum är en medlemstidning som ges ut av TMF, Trä- och Möbelföretagen.
Trä och Möbelföretagen